Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

NABORY ZAKOŃCZONE

 
data publikacji:  02-03-2012 | 14:43
data ostatniej modyfikacji:  02-03-2012 | 14:59
ostatnio modyfikowal: Krystyna Kulig
Ogłoszenie o naborze

Podegrodzie, dnia 2 marca 2012 r.

Wójt Gminy Podegrodzie

ogłasza nabór

na stanowisko zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 

w Urzędzie Gminy Podegrodzie

33-386 Podegrodzie 248

 

Wymagania niezbędne:

Na stanowisku zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego może być zatrudniona osoba, która:

1) ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

2) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne;

3) cieszy się nieposzlakowaną opinią;

4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

5) ukończyła:

a) studia prawnicze lub administracyjne i uzyskała tytuł magistra lub

b) podyplomowe studia administracyjne;

6) posiada łącznie co najmniej pięcioletni staż pracy:

a) na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub biurach jednostek samorządu terytorialnego lub

b) w służbie cywilnej, lub

c) w urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub

d) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

 

Wymagania dodatkowe:

1.      Znajomość następujących  ustaw oraz wydanych na ich podstawie rozporządzeń :

1)      ustawa o samorządzie gminnym,

2)      ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego,

3)      ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

4)      ustawa o zmianie imienia i nazwiska,

5)      ustawa Prawo prywatne międzynarodowe,

6)      ustawa Kodeks postępowania administracyjnego

2.      Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.

3.      Umiejętność pracy w zespole.

4.      Komunikatywność.

 

Stosownie do postanowień art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) w związku z faktem, iż na wskazanym stanowisku może zostać zlecone wykonywanie czynności związanych z pośrednim udziałem w wykonywaniu władzy publicznej nie przewiduje się dopuszczenia do naboru poza obywatelami polskimi obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazane stanowisko potwierdzają postanowienia art. 6a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

 

 

Zakres zadań wykonywanych na wskazanym stanowisku urzędniczym:

 

I. Zastępca Kierownika USC.

Wykonuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 września 1986 roku „Prawo o aktach stanu cywilnego” a także:

1.      Ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

2.      Ustawy o zmianie imienia i nazwiska,

3.      Ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe,

      oraz wydanych na ich podstawie rozporządzeń.

 

II. W sprawach urodzeń:

1.      Sporządzanie aktu urodzenia, wydanie odpisów dla zainteresowanych.

2.      Przyjmowanie zgłoszeń urodzenia i wysyłanie odpisów do Ewidencji Ludności.

3.      Nanoszenie wzmianek dodatkowych oraz przypisków w aktach urodzeń.

4.      Uznanie dziecka.

5.      Uznanie dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa.

6.      Nadanie dziecku nazwiska męża matki.

7.      Ustanawianie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie.

 

III. W sprawach małżeństw:

1.      Przyjmowanie oświadczeń o:

-         wstąpieniu w związek małżeński,

-         braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,

-         wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone w małżeństwie,

-         wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,

-         powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

2.      Przyjmowanie zapewnień.

3.      Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, wydawanie zaświadczeń do zawarcia ślubu konkordatowego.

4.       Sporządzanie aktów małżeństw dotyczących w równym stopniu ślubu cywilnego i konkordatowego.

5.      Wystawianie odpisów dla zainteresowanych.

6.      Wystawianie odpisów aktu małżeństwa dla ewidencji ludności.

7.      Zawiadomienie właściwego USC o zawarciu małżeństwa.

8.      Nanoszenie wzmianek dodatkowych na marginesie aktu małżeństwa dotyczących rozwodu, prostowania błędu pisarskiego i wystawienie nowego odpisu dla zainteresowanych oraz dla ewidencji ludności.

9.      Wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństwa za granicą.

 

IV. W sprawach zgonu:

1.       Sporządzanie aktu zgonu.

2.       Wydawanie odpisów dla zainteresowanych.

3.       Wydawanie odpisów dla ewidencji ludności.

4.       Zawiadomienie o zgonie innych USC (jeśli akt urodzenia lub małżeństwa znajduje się w innym USC).

5.       Nanoszenie wzmianek dodatkowych na marginesie aktu zgonu (np. o sprostowaniu błędu pisarskiego i inne).

 

V. Inne

1.       Załatwianie korespondencji z polskimi placówkami dyplomatycznymi związanych z wydaniem zaświadczenia lub odpisu stanu cywilnego.

2.       Prowadzenie archiwum ksiąg i nanoszenie w nich przypisków, wzmianek dodatkowych i wydawanie z nich odpisów lub zaświadczeń.

3.       Wydawanie decyzji o sprostowaniu błędu pisarskiego.

4.       Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zmiany imion i nazwisk,

5.       Sporządzanie i wysyłanie do urzędu statystycznego sprawozdań z ruchu naturalnego ludności.

6.      Przechowywanie i konserwowanie ksiąg stanu cywilnego /dokonywanie w księgach przypisków i wzmianek dodatkowych/.

7.       Wystawianie odpisów akt stanu cywilnego, przekazywanie ksiąg 100-letnich
do Archiwum Państwowego, uaktualnianie kartotek itp.

8.       Nanoszenie wzmianki dotyczącej unieważnienia jednego z dwóch aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie itp.

9.       Wydawanie decyzji na uzupełnienie aktów stanu cywilnego.

10.   Sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

11.   Organizowanie uroczystości odznaczenia medalami za długoletnie pożycie małżeńskie oraz uroczystego nadania imienia dziecku.

12.   Rejestr zbiórek publicznych (na zasadach ustalonych ze stanowiskiem ds. działalności gospodarczej).

13.   Przyjmowanie pism sądowych.

14.   Wywieszanie w swoim lokalu ogłoszenia o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane.

15.   Powiadomienie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu.

16.  Składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtworzenia akt sadowych.

17.   Przyjmowanie obwieszczeń.

18.  Wydawanie decyzji na wpisanie zagranicznych aktów s.c., odtwarzanie treści aktów s.c., statystyka urodzeń, małżeństw, zgonów.

19.   Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg s.c.

20.   Przygotowanie materiałów o wysokości przewidywanych dochodów i wydatków na rok następny do planu budżetu i przekazywanie ich do Skarbnika.

21.   Ewidencjonowanie zaangażowania wydatków budżetowych i przekazywanie informacji na stanowisko budżetowe w terminach ustalonych zarządzeniem Wójta.

 

VI. Prowadzenie spraw związanych z działalnością OSP na terenie gminy.

1.      Ewidencja zakupu paliwa.

2.      Kwartalne rozliczenie paliwa zużytego przez jednostkę OSP, wydawanie kart pracy pojazdów oraz karty pracy sprzętu silnikowego.

3.      Prowadzenie ewidencji mechaników, konserwatorów w jednostkach OSP, zawieranie umów zlecenia z ww.

4.      Prowadzenie ewidencji wydatków poniesionych przez poszczególne jednostki OSP,

5.      Prowadzenie ewidencji wydatków na remonty sprzętu i opisywanie ich, analiza i ocena stanu ochrony przeciwpożarowej.

6.      Przygotowywanie umów dotacji dla jednostek OSP udzielanych z budżetu gminy i ich rozliczanie.

7.      Prowadzenie dla poszczególnych jednostek OSP książek inwentarzowych środków trwałych zakupionych ze środków budżetu gminy i uzgadnianie ich stanu z ewidencją syntetyczną prowadzoną przez służby księgowości.

8.      Terminowe ubezpieczenia OC i NW samochodów pożarniczych oraz osób (NW).

9.      Prowadzenie ewidencji wydatków poniesionych na remonty i rozbudowę strażnic.

10.  Wypisywanie zleceń na zakup materiałów i urządzeń, na przegląd techniczny samochodów, analiza i ocena stanu wyposażenia straży pożarnej.

11.  Opracowywanie wydatków budżetu na następny rok, dotyczy wydatków na bieżące utrzymanie bojowe.

12.  Współpraca z Zarządem Gminnym OSP RP w Podegrodziu – dotyczy spraw operacyjno bojowych, zakupu sprzętu i remontów.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

·        praca w budynku Urzędu,

·        bezpieczne warunki pracy,

·        praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie,

·        częste kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientami Urzędu,

·        praca pod presją czasu i w warunkach stresu.

 

Informacja czy w miesiącu poprzedzającym planowaną datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

 

Informujemy, że wskazany współczynnik był niższy od 6%.

 

Informujemy, iż w przypadku naboru na przedmiotowe stanowisko (kierownicze stanowisko urzędnicze), osobom niepełnosprawnym nie przysługuje uprawnienie wskazane w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych).

 

Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny,

b)      szczegółowy życiorys zawodowy (CV),

c)      kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,

d)      kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych (wykształcenia),

e)      zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną o niekaralności za przestępstwo umyślne,

f)        oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

g)      oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

h)      zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku urzędniczym, wystawione przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie medycyny pracy (dopuszcza się przekazanie kopii ważnego zaświadczenia lekarskiego poświadczonej za zgodność z oryginałem przez organ administracji rządowej lub samorządowej),

i)        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

j)        kopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 

Określenie terminu  i miejsca składania dokumentów.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w zamkniętej kopercie wraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Podegrodziu”  należy przesyłać drogą pocztową lub składać osobiście na dzienniku podawczym Urzędu w:

Urzędzie Gminy Podegrodzie

33-386 Podegrodzie 248

(dziennik podawczy znajduje się na parterze Urzędu)

 

w terminie do dnia 16 marca 2012 r. do godz. 1500.

 

Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.

Za datę złożenia dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Gminy Podegrodzie uważa się datę wpływu na dzienniku podawczym.

Dokumenty aplikacyjne wpływające do Urzędu poza ogłoszeniem lub z naruszeniem wskazanych w nim terminów pozostają bez rozpatrzenia.

Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze Komisja Rekrutacyjna powołana do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych oraz weryfikuje terminowość i poprawność ich przekazania. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów oraz dokonaniu oceny danych zawartych w aplikacji i jej zgodności  z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Selekcja końcowa kandydatów polega na dokonaniu przez Komisję Rekrutacyjną ostatecznego wyboru kandydatów do zatrudnienia. Komisja Rekrutacyjna dokonuje wyboru kandydatów poprzez zastosowanie następujących metod i technik naboru:

a) rozmowa kwalifikacyjna,

b) egzamin kwalifikacyjny,

Wybór metody i techniki naboru należy do Komisji Rekrutacyjnej. W przypadku gdy kandydat nie stawi się na przesłuchanie w wyznaczonym przez Komisję terminie, jego oferta zostaje odrzucona, a fakt ten Komisja odnotowuje w protokole.

W przypadku przeprowadzenia przez Komisję zarówno rozmowy kwalifikacyjnej jak i egzaminu kwalifikacyjnego  Komisja ustala zasady przydziału punktów w każdej części postępowania oraz zasady obliczania wyników całego postępowania.

O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru (podobnie jak niniejsze ogłoszenie) będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.podegrodzie.pl oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Podegrodzie.

                                                                                 

(-) mgr Małgorzata Gromala

Wójt Gminy Podegrodzie

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie