Udostępnienie informacji publicznych

 
data publikacji:  27-01-2012 | 11:10
data ostatniej modyfikacji:  20-08-2013 | 12:00
autor dokumentu: Krzysztof Bochniarz
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz

Dostęp do informacji publicznej

 

       Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdziecie Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy

 

         Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskacie ją Państwo przez telefon lub na zwrotny adres e-mail.
W pozostałych przypadkach, prosimy o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go do UG.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej ma jedynie charakter pomocniczego wzoru i korzystanie z niego jest dobrowolne.

W celu uzyskania odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej nie są wymagane dane osobowe wnioskodawcy. Konieczne natomiast są dane kontaktowe, np. adres e-mail, na który zostanie przesłana odpowiedź. Podane przez wnioskodawcę dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w zakresie: zbierania, utrwalania i przechowywania.
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Podegrodzie - Biuro Obsługi Petenta (parter) tel. (18) 445 90 33 . Wnioski można także składać za pomocą telegrafu, telefaksu, poczty, poczty elektronicznej na adres
gmina@podegrodzie.pl

      Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. W przypadku wydania decyzji odmawiajacej udostepnienia informacji publicznej – przysługuje
odwołanie do Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za posrednictwem Wójta Gminy Podegrodzie, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

 

Pobierz:  Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

 

Numery tel/fax.

Tel: (0-18) 445-90-66
       (0-18) 445-90-41
       (0-18) 445-90-33

Fax: (0-18) 448-49-51


Godziny pracy:

   poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie