2011 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  14-01-2011 | 09:02
data ostatniej modyfikacji:  24-09-2015 | 14:27
Uchwała Nr XVI/164/2011 z 28.12.2011 w sprawie zaopiniowania projektuuchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 26.01.2012
więcej »»»
Uchwała Nr XVI/163/2011 z 28.12.2011 w sprawie ustalenia ceny za odpady przyjmowane na Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Podegrodziu 26.01.2012
więcej »»»
Uchwała Nr XVI/162/2011 z 28.12.2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Juraszowa do gminnego zasobu nieruchomości 26.01.2012
więcej »»»
Uchwała Nr XVI/161/2011 z 28.12.2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 26.01.2012
więcej »»»
Uchwała Nr XVI/160/2011 z 28.12.2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Brzeznej umowy użytkowania nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowej umowy 26.01.2012
więcej »»»
Uchwała Nr XVI/159/2011 z 28.12.2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 26.01.2012
więcej »»»
Uchwała Nr XVI/158/2011 z 28.12.2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 26.01.2012
więcej »»»
Uchwała Nr XVI/157/2011 z 28.12.2011 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Podegrodzie na rok 2012 26.01.2012
więcej »»»
Uchwała Nr XVI/156/2011 z 28.12.2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie na lata 2012-2017 26.01.2012
więcej »»»
Uchwała Nr XVI/155/2011 z 28.12.2011 w sprawie zmiany Uchwały 313/XLII/22009 w sparwie zaciągnięcia zobowiązania finansowego ... 26.01.2012
więcej »»»
Uchwała Nr XVI/154/2011 z 28.12.2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok i zmainy Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2011 Nr IV/32/2011 26.01.2012
więcej »»»
Uchwała Nr XVI/153/2011 z 28.12.2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie przyjętej uchwałą Nr IV/30/2011 26.01.2012
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/152/2011 z 30.11.2011 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców Gminy Podegrodzie 27.12.2011
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/151/2011 z 30.11.2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Podegrodzie 27.12.2011
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/150/2011 z 30.11.2011 w sprawie zmiany uchwały nr 156/XXVI/2005 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 17 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu 27.12.2011
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/149/2011 z 30.11.2011 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Brzeznej do gminnego zasobu nieruchomości 27.12.2011
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/148/2011 z 30.11.2011 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Wczesnoszkolny uczeń dziś, kompetentny pracownik jutro - indywidualizacja nauczania szansą na rozwój Gminy Podegrodzie" 27.12.2011
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/147/2011 z 30.11.2011 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 27.12.2011
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/146/2011 z 30.11.2011 w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Podegrodzie 27.12.2011
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/145/2011 z 30.11.2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Podegrodzie 27.12.2011
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie