Obwieszczenia

2011 rok

 
data publikacji:  15-09-2011 | 14:55
data ostatniej modyfikacji:  15-09-2011 | 14:55
ostatnio modyfikowal: Krystyna Kulig
Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z 15.09.2011 r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

WÓJT GMINY PODEGRODZIE

Nasz znak: ROS-KO.6220.6.2011                                    Podegrodzie, dn. 15 września 2011 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Podegrodzie

 

 

Działając na podstawie art. 36 § 1, stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam,

że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Brzezna, Stadła, Gostwica i Podegrodzie, Gmina Podegrodzie” prowadzone na wniosek Gminy Podegrodzie – Zespół Doradcy ds. inwestycyjnych, Urząd Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248 nie zostanie zakończone w terminie określonym przepisami ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

        Pismem z dnia 7 września 2011 r., znak: ROS-KO.6220.6.2011 Wójt Gminy Podegrodzie wydał Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W związku z czym przyczyną nie załatwienia sprawy w ustawowym terminie jest fakt, że przed wydaniem przedmiotowej decyzji strony prowadzonego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie i wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia.

        Wobec powyższego określam nowy termin zakończenia sprawy tj. do dnia 30.09.2011 r.

 

         Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 15 września 2011 r.

 

 

 

 

Z up. WÓJTA

(-) mgr inż. Elżbieta Popardowska

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 

Rolnicttwa i Gospodarki Nieruchomościami

 

 

 

 

 

 

 

««« powrót
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE