Kontrole

2010 rok

 
data publikacji:  07-05-2010 | 09:46
data ostatniej modyfikacji:  07-05-2010 | 09:46
ostatnio modyfikowal: Krystyna Kulig
Zarzadzenie Nr 443 w sprawie powołania zespołu d/s przeprowadzania kontroli

 

ZARZĄDZENIE Nr 443/2009
Wójta Gminy Podegrodzie
z dnia 1.10.2009 roku
 
 
w sprawie powołania zespołu d/s przeprowadzania kontroli  przestrzegania prawa  
                   z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz ochrony środowiska na terenie
                   Gminy Podegrodzie
 
Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
 
Wójt Gminy Podegrodzie zarządza,
 co następuje:
 
§1
Powołuje się zespół ds. przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów prawa z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz ochrony środowiska w składzie:
1.      Ewelina Skuza - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
2.      Elżbieta Popardowska – podinspektor ds. ochrony środowiska naturalnego,
3.      Sebastian Popardowski - specjalista ds. oczyszczalni ścieków,
4.      Renata Olszak – podinspektor ds. inwestycji i remontów,
5.      Agnieszka Połeć – pomoc administracyjna,
6.      Jan Plata - robotnik gospodarczy,
7.      Adam Bieryt – robotnik gospodarczy.
 
§2
Na przewodniczącego Zespołu powołuję Panią Ewelinę Skuza.
 
§ 3
Zespół Pełni rolę organu doradczego i opiniującego dla Wójta Gminy Podegrodzie.
 
§ 4
Do zadań zespołu będzie należało w szczególności kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz ochrony środowiska przez mieszkańców zamieszkujących na terenie Gminy Podegrodzie oraz przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Podegrodzie, a wynikających z:
a)       ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tj. Dz. U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.),
b)       ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Tj. Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz.150, z późn. zm.),
c)       ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Tj. Dz. U. z 2007 roku Nr 39, poz. 251,                 z późn. zm.),
d)       innych ustaw i przepisów wykonawczych dotyczących ochrony środowiska, z których wynika, że do ich przestrzegania zobowiązane są organy Gminy Podegrodzie.
 
§ 5
Zespół podejmuje swoje czynności kontrolne na podstawie indywidualnego upoważnienia pisemnego wydanego przez Wójta Gminy Podegrodzie.
 
 
 
§ 6
Z każdej czynności kontrolnej zespół sporządza protokół pokontrolny i przedkłada go wraz      z wnioskami Wójtowi Gminy.
 
§ 7
Przepisy niniejszego Zarządzenia nie mają zastosowania do czynności wykonywanych                  w ramach toczących się postępowań administracyjnych wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego i innych ustaw.
 
§ 8
Traci moc zarządzenie Nr 373/2009 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 16.04.2009 roku         w sprawiepowołania zespołu d/s przeprowadzania kontroli przestrzegania prawa z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz ochrony środowiska na terenie Gminy Podegrodzie.
 
§ 9
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Podegrodzie.
 
§ 10
Zarządzenie wchodzie w życie z dniem podpisania.
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie