Obwieszczenia

2010 rok

 
data publikacji:  16-06-2010 | 13:29
data ostatniej modyfikacji:  16-06-2010 | 13:29
ostatnio modyfikowal: Krystyna Kulig
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Wójt Gminy Podegrodzie                  Podegrodzie, dnia 16 czerwca 2010 r.

 

Nasz znak: ROS.KO-7624-1-4/09

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Podegrodzie

 

Działając na podstawie art. 36 § 1, stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam,

 

że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu makroniwelacji terenu z pozyskaniem kruszywa naturalnego w ramach pełnej wymiany substancji na lewym międzywału rzeki Dunajec km 117+107 do 118+237 w m. Podegrodzie na działkach o nr ewid. 939/19, 1030, 939/28 obręb Podegrodzie, prowadzone na wniosek Sądeckich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A., Al. Batorego 90, 33-310 Nowy Sącz, nie zostanie zakończone w terminie określonym przepisami ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

 

Przyczyną nie załatwienia sprawy w ustawowym terminie jest fakt, iż wnioskodawca złożył pismo informujące tut. Organ o konieczności udokumentowania zasobów kruszywa naturalnego do pozyskania przy realizacji inwestycji.  Ponadto wnioskodawca do dnia dzisiejszego nie przedłożył raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Wobec powyższego określam nowy termin zakończenia sprawy tj. do dnia 31.12.2010 r.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 17 czerwca 2010 r.

 

 

         Z up. WÓJTA 

   (-) mgr inż. Ewelina Skuza

                 Kierownik Referatu

      Ochrona Środowiska i Rolnictwa

 

 

 

 

««« powrót
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE