Ogłoszenia o przetargach

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  09-01-2019 | 13:17
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2019 | 10:49
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
   
Ogłoszenie o zakończeniu postępowania - Dotyczy: II przetargu ustnego ograniczonego dwuetapowego na najem części nieruchomości położonej w miejscowości Brzezna, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 521/2, zabudowanej budynkiem ośrodka zdrowia o powierzchni użytkowej 707,60 m2, z wyłączeniem lokalu użytkowego o powierzchni 123,51 m2 przeznaczonego pod działalność apteki, z przeznaczeniem na działalność ośrodka zdrowia w Brzeznej 09.01.2019

 

ogloszenie.pdf


 

Zarządzenie nr 48/2019

Wójta Gminy Podegrodzie

z dnia 9 stycznia 2019 r.

            w sprawie: wyznaczenia terminu oraz ustalenia regulaminu II przetargu ustnego ograniczonego na najem części nieruchomości położonej w miejscowości Brzezna, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 521/2, zabudowanej budynkiem ośrodka zdrowia o powierzchni użytkowej 707,60 m2, z wyłączeniem lokalu użytkowego o powierzchni 123,51 m2 przeznaczonego pod działalność apteki, z przeznaczeniem na działalność ośrodka zdrowia w Brzeznej

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późniejszymi zmianami),

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzam Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia terminu oraz ustalenia regulaminu II przetargu ustnego ograniczonego na najem części nieruchomości położonej w miejscowości Brzezna, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 521/2, zabudowanej budynkiem ośrodka zdrowia o powierzchni użytkowej 707,60 m2, z wyłączeniem lokalu użytkowego o powierzchni 123,51 m2 przeznaczonego pod działalność apteki, objętej księgą wieczystą nr NS1S/00083903/8, z przeznaczeniem na działalność ośrodka zdrowia w Brzeznej.

2. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Podegrodzie i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie. Można zamieścić je również w prasie i w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Gminy Podegrodzie.

 

§ 2

Ogłoszenie i regulamin o których mowa w § 1 stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Ogłoszenie w sprawie

wyznaczenia terminu oraz ustalenia regulaminu II przetargu ustnego ograniczonego

 na najem części nieruchomości położonej w miejscowości Brzezna, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 521/2, zabudowanej budynkiem ośrodka zdrowia o powierzchni użytkowej 707,60 m2, z wyłączeniem lokalu użytkowego o powierzchni 123,51 m2 przeznaczonego pod działalność apteki, z przeznaczeniem na działalność ośrodka zdrowia w Brzeznej

 

§ 1.

 

1.       Wójt Gminy Podegrodzie ogłasza II przetarg na wynajem na czas określony 10 lat części nieruchomości położonej w miejscowości Brzezna, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 521/2 o powierzchni  0,35 ha, zabudowanej budynkiem ośrodka zdrowia o powierzchni użytkowej 707,60 m2, z wyłączeniem lokalu użytkowego o powierzchni 123,51 m2 przeznaczonego pod działalność apteki, objętej księgą wieczystą nr NS1S/00083903/8, z przeznaczeniem na działalność ośrodka zdrowia w Brzeznej. Forma przetargu jest zdeterminowana ograniczonym kręgiem podmiotów uprawnionych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Nieruchomość w kształcie przybliżonym do trójkąta, położona na stoku, zabudowana budynkiem przeznaczonym pod lokalizację ośrodka zdrowia. Termin zagospodarowania i rozpoczęcia funkcjonowania ośrodka zdrowia wraz ze świadczeniami zdrowotnymi, które będą wynikać z warunków uczestnictwa w przetargu - w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy najmu z oferentem wyłonionym w drodze przetargu. Najemca będzie zobowiązany do zapłaty: opłat za media, należności publicznoprawnych oraz czynszu najmu, wynoszącego nie mniej niż 10.600,00 zł brutto (minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą, która wynosi 10.500,00 zł), który będzie płatny w okresach miesięcznych, z góry - do 10 dnia każdego miesiąca, z możliwością zwiększenia czynszu corocznie, z mocą od 1 stycznia, w oparciu o  wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Nieruchomość nie posiada obciążeń, ani nie jest przedmiotem zobowiązań. Uchylenie się od zawarcia umowy przez wybranego oferenta skutkuje zatrzymaniem wadium i odpowiedzialnością za szkodę na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

2.       Pierwszy przetarg, który miał miejsce w dniach 5.10.2018 r., oraz 15.10.2018 r., zakończył się wyborem oferty podmiotu, który zaoferował najkorzystniejszy czynsz. Podmiot z nieznanych tut. organowi przyczyn nie przystąpił do podpisania umowy.

 

§ 2.

 

Do przetargu mogą zgłosić się wyłącznie podmioty lecznicze udzielające świadczeń gwarantowanych, o których mowa w art. 4 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 

§ 3.

 

1.          Przetarg będzie miał charakter dwuetapowy.

2.          Warunkiem przystąpienia do przetargu w pierwszym etapie jest:

a)  złożenie oferty stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu, zawierającej oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w przetargu, w tym wynikających ze wzoru umowy najmu, stanowiącej załącznik nr 2 do regulaminu,

b) dołączenie dokumentów z właściwego rejestru, z których wynika wpis podmiotu do właściwego rejestru oraz sposób reprezentowania podmiotu ubiegającego się o udział w przetargu, tj. np. odpis z KRS, wydruk z CEIDG,

c) wydruk z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – do pobrania ze strony https://rpwdl.csioz.gov.pl/RPM/Search,

d) akceptacja wzoru umowy najmu – załącznik nr 2, poprzez jej podpisanie przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu ubiegającego się o najem zgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym we właściwym dla danej jednostki rejestrze.,

e) wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł na konto Gminy Podegrodzie 18 8814 0003 9001 0000 1935 0004 w terminie do dnia 11 lutego 2019 r., do godziny 12.00 oraz dołączenie dowodu jej uiszczenia na wyżej wskazane konto,

f) złożenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przetargu,

g) dołączenie pełnomocnictwa, w przypadku działania przez pełnomocnika.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres Urzędu Gminy Podegrodzie: 33-386 Podegrodzie 248 – osobiście (w biurze podawczym) lub pocztą, tak aby znalazły się w biurze podawczym najpóźniej w dniu 11 lutego 2019 r., do godziny 12.00 (o terminie złożenia oferty nie decyduje data nadania w placówce operatora pocztowego, ale wyłącznie data jej otrzymania przez biuro podawcze.) - z dopiskiem na kopercie „oferta najmu ośrodka zdrowia w Brzeznej.”

4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w drugim etapie postępowania.

5. Oferent może wycofać ofertę przed upływem końcowego terminu składania ofert. Oferentowi przysługuje w tym przypadku możliwość zwrotu wadium wpłaconego w związku z planowanym udziałem w przetargu.

6. Zainteresowani oferenci będą mogli wziąć udział w pierwszej części przetargu, która będzie polegała na otwarciu kopert oraz sprawdzeniu pod względem formalnym przez Komisję złożonych dokumentów i dopuszczeniu lub nie złożonych ofert do drugiego etapu postępowania. Pierwsza część przetargu będzie miała miejsce w dniu 11 lutego 2019 r., o  godz. 12.15 w sali konferencyjnej pok. nr 33 mieszczącej się w Urzędzie Gminy Podegrodzie.

7. Oferenci, którzy przejdą pozytywną weryfikacje złożonych ofert i spełnią pozostałe warunki wskazane w  niniejszym punkcie i we wzorze umowy najmu (załącznik nr 2) zostaną poinformowani o terminie drugiego etapu postępowania, który będzie miał miejsce nie później niż 7 dni od daty zakończenia pierwszego etapu. Poinformowanie oferentów o terminie i miejscu przeprowadzenia 2 etapu przetargu, nastąpi na wskazany przez nich w ofercie – załącznik nr 1 – adres  e-mail, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem przeprowadzenia drugiego etapu przetargu. Wskazanie przez oferenta błędnego adresu e-mail nie może być powodem do przywrócenia lub wydłużenia terminu do wzięcia udziału w drugim etapie przetargu. Lista podmiotów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania wraz z terminem i miejscem jego przeprowadzenia zostanie także upubliczniona na stronie internetowej Gminy Podegrodzie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie. Warunkiem dopuszczenia do drugiego etapu przetargu jest zobowiązanie się oferentów do:

1) udzielania gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: ośrodek zdrowia czynny codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 8 do godz.18, udzielający codziennie świadczeń POZ (lekarz rodzinny i pediatra, punkt pobrań), rehabilitacja (najszerszy zakres wykonywanych świadczeń przez świadczeniodawcę), świadczenia pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej i położnej,

2) udzielania specjalistycznych  świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie co najmniej osiągającym  45 punktów, zgodnie z poniższymi kryteriami:

 

specjalizacja

Minimalny  wymiar czasu

                   punkty

Kardiolog

 min. 1  raz w tygodniu

            15  pkt

Dermatolog

 min.1  raz w tygodniu

              5 pkt

Ginekolog-położnik

 min. 1 raz w tygodniu

            10 pkt

Neurolog

1 raz w tygodniu

            10 pkt

Stomatolog

codziennie

              5 pkt

Ortopeda

1 raz w tygodniu

            10 pkt

Okulista

1  raz w tygodniu

            15 pkt

Pulmonolog

1 raz w tygodniu

              5 pkt

Endokrynolog

1  raz w tygodniu

              5 pkt

Otolaryngolog

1 raz w tygodniu

              5 pkt

Uwagi:

1. W przypadku  zadeklarowania innych, nie wymienionych w tabeli  specjalizacji, w  minimalnym wymiarze  1 raz w tygodniu,  za każdą dodatkową specjalizację oferent otrzyma 3 pkt.

2. W przypadku zadeklarowania  większego, o co najmniej 4 godziny ponad minimalny, wymiaru  czasu  pracy  przyznaje się  dodatkowo  2 pkt. do każdej specjalizacji.

3. Minimalny  wymiar  udzielania świadczeń wynosi 4 godziny tygodniowo.

 

 

Gmina Podegrodzie zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń oferentów o spełnianiu warunków udziału w przetargu poprzez wezwanie do złożenia dokumentów potwierdzających treść oświadczeń.

8. Nie przystąpienie, któregoś z pozytywnie zweryfikowanych w pierwszym etapie oferentów do etapu drugiego nie wstrzymuje postępowania przetargowego.

9. Weryfikacja w drugim etapie osób uprawnionych do udziału w przetargu i działania w imieniu zgłoszonych podmiotów nastąpi na podstawie przedłożonych przez zainteresowanych dokumentów tożsamości. Każdy z tych dokumentów musi być ważny w dacie odbywania się przetargu.

10. Drugi etap przetargu będzie polegał na wskazaniu przez Komisję przetargową podmiotów dopuszczonych do udziału w drugim etapie oraz wywołaniu ceny wywoławczej miesięcznego czynszu najmu, która wynosi 10.500,00 zł brutto. Zainteresowani będą mogli przystąpić do przetargu poprzez zgłaszanie ustnie kolejnych postąpień ceny wywoławczej miesięcznego czynszu najmu, które w niniejszym przetargu wynosi minimum 100 zł z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg wygra oferent, który zaproponuje najwyższą cenę miesięcznego czynszu najmu i po trzykrotnym wywołaniu tej ceny, żaden z pozostałych oferentów nie zaproponuje ceny wyższej. Poza czynszem najmu, wybrany oferent będzie uiszczał opłaty za media i należności publicznoprawne.

11. W terminie do 7 dni od daty zakończenia drugiego etapu przetargu, oferent którego oferta nie została wybrana może złożyć pisemną skargę na rozstrzygnięcie komisji przetargowej. Skargę rozpatruje Wójt Gminy Podegrodzie w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Do czasu rozpatrzenia skargi czynności związane z najmem lokalu ulegają wstrzymaniu.

12. Termin do związaniu umową wynosi 30 dnia od daty upływu terminu do zaskarżenia czynności przetargowych, a w razie wniesienia skargi o której mowa w punkcie poprzednim, 30 dni od daty rozpatrzenia skargi przez Wójta.

13. Przetarg  może   odbyć   się,  chociażby   wpłynęła   tylko   jedna   oferta   spełniająca   wymogi   i  warunki   określone  w  niniejszym regulaminie.

14. Przetarg  uważa  się za zakończony wynikiem  negatywnym,  jeżeli w przetargu  nie wpłynęła  ani jedna oferta lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także, jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna  oferta nie spełnia warunków przetargu.

15. Nie zawarcie umowy najmu przez oferenta, który wygrał przetarg w terminie przewidzianym do związania umową, powoduje utratę wpłaconego wadium. Wadium nie podlega zwrotowi zarówno w sytuacji, gdy oferent wygrywający nie podpisał umowy najmu, jak i w sytuacji, gdy umowa najmu zostaje podpisana  przez  oferenta  wygrywającego,  jednak  nie  zostaje  skutecznie  zawarta. Zwrot wadium pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrali nastąpi w terminie 7 dni od daty zakończenia drugiego etapu przetargu na wskazany przez nich w ofercie (zał. nr 1) rachunek bankowy. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, pomimo pisemnego wyznaczenia przez Gminę Podegrodzie terminu i miejsca zawarcie umowy, uchyla się od jej zawarcia, w szczególności nie stawiając się w wyznaczonym miejscu i terminie celem podpisania umowy, Gmina Podegrodzie może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

16. Do umowy najmu zostanie dołączona jako załącznik gwarancja udzielona przez wykonawcę budynku ośrodka zdrowia, których wybrany oferent będzie zobowiązany przestrzegać.

17. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.

18. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

19. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Podegrodzie – Stanisław Banach z siedzibą w Urzędzie Gminy Podegrodzie, 33 – 386 Podegrodzie 248, e-mail do korespondencji: gmina@podegrodzie.pl, telefon: 18 445 90 33, fax: 18 44849 51;

     inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Podegrodzie jest Pani Monika Hałas, kontakt: adres 33 – 386 Podegrodzie 248 e-mail: jodo@podegrodzie.pl, telefon 445 90 33;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przetargiem na najem części nieruchomości położonej w miejscowości Brzezna, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 521/2, zabudowanej budynkiem ośrodka zdrowia o powierzchni użytkowej 707,60 m2, z wyłączeniem lokalu użytkowego o powierzchni 123,51 m2 przeznaczonego pod działalność apteki,  objętej księgą wieczystą nr NS1S/00083903/8, z przeznaczeniem na działalność ośrodka zdrowia w Brzeznej,  prowadzonym w przetargu ograniczonego;

     odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o dostępie do informacji publicznej; 

     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla wypełnienia celów określonych powyżej oraz przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwum, w szczególnością z ustawą  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a jeżeli czas trwania umowy przekracza ten okres, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

     obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, związanym z udziałem w przetargu ograniczonym;

     w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

     posiada Pani/Pan:

  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

     nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-oswiadczenie.doc
zal-nr-2-umowa-najmu-osrodek-zdrowia.pdf
zarzadzenie.pdf
««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie