Ogłoszenia o przetargach

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  13-08-2018 | 08:15
data ostatniej modyfikacji:  04-10-2018 | 09:27
data wytworzenia dokumentu:  13-08-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć, Elzbieta Popardowska
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
ZMIANA -opublikowane ogłoszenie< WYJAŚNIENIE SIWZ nr 1 i 2 oraz 3, SPROSTOWANIE nr 1 i 2 oraz 3: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022” 13.08.2018

 

OPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE W DZUUE

Sprostowanie_opublikowane_w_DZUUE_2018-OJS191-432542-pl.pdf

 

 

 


Wyjaśnienie i zmiana nr 3 SIWZ, sprostowanie ogłoszenia nr 3

Sprosptowanie_przekazane_do_DZUUE-2018-147021-NF14-PL.pdf

Zmiana_oraz_wyjasnienie_siwz_nr_3.pdf

Zmieniony_zalacznik_nr_1_b_-_formularz_ofertowy.doc

 

 


Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w DZUUE

Ogloszenie_o_sprostowaniu_opublikowane_w_DZUUE_2018-OJS185-418760-pl.pdf

 

 


ZMIANA -SPROSTOWANIE ogłoszenia nr 2 przesłane do DZUUE, zmiana treści siwz nr 2

 ZMIANA_-_SPROSTOWANIE_nr_2_PRZESLANE_DO_DZUUE_2018-141104-NF14-PL.pdf

sprostowanie_-_zmiana_siwz_nr_2.pdf

 

 


ZMIANA OGŁOSZENIA OPUBLIKOWANA w DZUUE

Ogloszenie_o_sprostowaniu,_zmianie_opublikowane_w_DZUUE_2018-OJS176-399709-pl-ts.pdf

 

 


ZMIANA ogłosznie i siwz oraz wyjaśnienia

Ogloszenie_o_zmianie_sprostowaniu_wyslane_do_DZUUE_2018-135560-NF14-PL.pdf

Wyjasnienie_siwz_nr_2_i_zmiana_siwz_nr_1.pdf

ZALACZNIK_-_zestawienie_odebranych_odpadow_2017_i_2018.xls

 

 


SPROSTOWANIE

Sprostowanie_do_wyjasnienia_siwz_nr_1.pdf

 

 

 

 


WYJAŚNIENIE SIWZ NR 1

Wyjasnienie_siwz-1.pdf

 

 


11/08/2018    S154    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Podegrodzie: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2018/S 154-353518

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Podegrodzie
Podegrodzie
Podegrodzie
33-386
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Połeć, Elżbieta Popardowska
Tel.: +18 4459033
E-mail:
gmina@podegrodzie.pl
Faks: +18 4484951
Kod NUTS: PL218

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.podegrodzie.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.podegrodzie.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Administracja samorządowa

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022”

Numer referencyjny: DIN-ZA.271.1.22.2018

II.1.2)Główny kod CPV

90000000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych

W niniejszym punkcie. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. Zamówienie obejmuje 4 części:

I. Część nr I - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022.

Zamówienie obejmuje usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych z każdej nieruchomości zamieszkałej, położnej na terenie Gminy Podegrodzie oraz z nieruchomości niezamieszkałych w tym domków letniskowych i nieruchomości, na których świadczone się usługi hotelarskie (z wyłączeniem cmentarzy i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gmi...

Z uwagi na brak miejsca pełna informacja znajduje się w SIWZ z załącznikami dostępna na stronie Zamawiającego

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90500000

90511000

90511200

90511300

90512000

90513000

90513100

90513200

90533000

90514000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Kod NUTS: PL21

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

3.11. Miejsce realizacji zamówienia – Gmina Podegrodzie, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych z każdej nieruchomości zamieszkałej, położnej na terenie Gminy Podegrodzie oraz z nieruchomości niezamieszkałych w tym domków letniskowych i nieruchomości, na których świadczone się usługi hotelarskie (z wyłączeniem cmentarzy i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Podegrodzie) i ich zagospodarowanie (odzysk, unieszkodliwianie), zgodnie z obowiązującym, w czasie świadczenia usługi, Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie. Wykonawca w trakcie wykonywania zamówienia zobowiązany będzie realizować postanowienia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie z uwzględnieniem ewentualnych późniejszych jego zmian wprowadzonych w trakcie realizacji umowy.

1. W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany jest do:

1) odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w pojemnikach i/lub workach wytworzonych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,

2) odbioru wytworzonych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, odpadów zbieranych w sposób selektywny w pojemnikach i/lub workach przeznaczonych do tego celu, o odpowiedniej kolorystyce, grubości i pojemności, obejmujących:

a) papier i tekturę (opakowaniowe i nie opakowaniowe) o kodach: 20 01 01 i 15 01 01,

b) odpady ze szkła (opakowaniowe i nie opakowaniowe) o kodach 20 01 02 i 15 01 07,

c) odpady z tworzyw sztucznych (opakowaniowe i nie opakowaniowe) o kodach: 20 01 39 i 15 01 02, odpadów metalu o kodach 15 01 04, 20 01 40 (opakowaniowe i nie opakowaniowe), opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 05 zbierane łącznie, w jednym pojemniku lub worku,

d) odpady budowlane i rozbiórkowe o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 07, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 99,

e) zużyte opony o kodzie 16 01 03,

f) odpady wielkogabarytowe, w tym meble o kodzie 20 03 07,

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodzie 20 01 35*, 20 01 36,

h) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (tj. chemikalia, zużyte baterie i akumulatory i inne) o kodach: 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 33*,

i) przeterminowane leki o kodach 20 01 32,

j) odpady ulegające biodegradacji o kodach 20 01 08 i 20 02 01,

k) popioły z palenisk indywidualnych gromadzonych selektywnie w pojemnikach lub workach, usytuowanych przy budynkach zamieszkałych, niezamieszkałych o kodzie 20 01 99.

3) wyposażenia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w pojemniki na zużyte baterie i akumulatory (na czas realizacji umowy),

4) odbioru odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów obejmującego w szczególności: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpady komunalne określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów – jako uzupełnienie systemu odbioru odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów przekazanych przez właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego. Przedmiotowy punkt znajduje się na terenie zamkniętego składowiska odpadów w Podegrodziu.

5) wyposażenia nieruchomości wielolokalowych na czas realizacji przedmiotu zamówienia w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów,

6) wyposażenia nieruchomości niezamieszkałych na czas realizacji przedmiotu zamówienia w pojemniki do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych. Rozmiar pojemników i ich kolorystyka

Z uwagi na brak miejsca pełna informacja znajduje się w SIWZ z załącznikami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 02/01/2019

Koniec: 31/12/2022

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Z uwagi na brak miejsca pełna informacja znajduje się w SIWZ z załącznikami.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90500000

90511000

90511200

90511300

90512000

90513000

90513100

90513200

90533000

90514000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Kod NUTS: PL21

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

3.11. Miejsce realizacji zamówienia – Gmina Podegrodzie, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów wielkogabarytowych, z kontenerów KP-7 umieszczonych w poszczególnych sołectwach w Gminie Podegrodzie, dostarczonych przez Wykonawcę w miejscu i czasie ustalonym z Zamawiającym, do których odpady wielkogabarytowe indywidualnie dowiozą mieszkańcy oraz zagospodarowanie dostarczonych odpadów. Kontenery KP-7 będą dostarczone na poszczególne sołectwo przez Wykonawcę.

Odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 pochodzące z nieruchomości zamieszkałych będą odbierane 2 razy w ciągu roku. Odpady te będą odbierane z miejsc ustalonych wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę po podpisaniu umowy. Odpady wielkogabarytowe będą indywidualnie dostarczane i umieszczane przez właścicieli nieruchomości w kontenerach, które na czas zbiórki (akcja jednodniowa) będą podstawione przez Wykonawcę, w ilości co najmniej 1 pojemnik na każde Sołectwo z zastrzeżeniem, że w przypadku Sołectw o większej powierzchni lub rozproszonej zabudowie (Podegrodzie, Brzezna, Naszacowice) liczba kontenerów zostanie zwiększona do dwóch. Liczba i miejsce ustawienia dostarczonych kontenerów będzie w zależności od potrzeb i składanych wniosków na bieżąco ustalana z sołtysami poszczególnych sołectw.

Na podstawie doświadczeń Zamawiającego należy przewidzieć, iż mieszkańcy mogą w niewielkich ilościach do kontenerów na odpady wielkogabarytowe wrzucić odpady o innym kodzie. W takim przypadku Wykonawca musi mieć na uwadze, iż odpady te winny być zakwalifikowane pod innym kodem (w przypadku zanieczyszczenia i wymieszania odpadów wielkogabarytowych z innymi odpadami). Dlatego należy takiego rodzaju odpady również odebrać i odpowiednio zakwalifikować.

1) przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady, do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, o których mowa w art. 17 oraz zgodnie z zasadą bliskości, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 992, z późn. zm.). Ponadto w przypadku odebrania zmieszanych odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany jest do ich przekazania bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Zamawiający ponadto dopuszcza przekazanie zmieszanych odpadów komunalnych do miejsc ich zagospodarowania za pośrednictwem stacji przeładunkowej, o której mowa w art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do przestrzegania w szczególności przepisów ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Wykonawca w trakcie wykonywania zamówienia zobowiązany będzie realizować postanowienia obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie z uwzględnieniem ewentualnych późniejszych jego zmian wprowadzonych w trakcie realizacji umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 9 do SIWZ.

Z uwagi na brak miejsca pełna informacja znajduje się w SIWZ z załącznikami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 02/01/2019

Koniec: 31/12/2022

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Z uwagi na brak miejsca pełna informacja znajduje się w SIWZ z załącznikami.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90511000

90511300

90512000

90513000

90533000

90514000

90610000

90611000

90612000

90910000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL21

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

3.11. Miejsce realizacji zamówienia – Gmina Podegrodzie, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, sprzątaniu i zagospodarowaniu odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022.

W ramach przedmiotu zamówienia będą odbierane odpady z następujących miejsc:

Aa) z przystanków i miejsc publicznych (kosze uliczne usytuowane przy drogach), obejmujących łącznie 87 punkty oraz transport tych odpadów do miejsc zagospodarowania. Przedmiot zamówienia dotyczy odpadów o kodzie: 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów.

Przedmiotem zamówienia jest transport odpadów z czyszczenia ulic i placów o kodzie 20 03 03 bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji do ich zagospodarowania, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, o których mowa w art. 17 i 18 oraz zgodnie z zasadą bliskości, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 992.). Wykonawca jest ponadto zobowiązany do przestrzegania w szczególności przepisów ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

W zakres zamówienia wchodzi sprzątanie i opróżnianie koszy ulicznych usytuowanych przy drogach, placach i przystankach komunikacyjnych, a także uporządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów.

Sprzątanie przystanków i miejsc publicznych odbywać się będzie, co najmniej 2 razy w tygodniu w okresie od początku maja do końca września i raz na tydzień w pozostałym okresie, zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie, z późniejszymi jego zmianami. Niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej powyżej, Wykonawca świadczący usługę ma obowiązek nie dopuścić do ich przepełnienia i wysypywania się odpadów na ziemię i wówczas zobowiązany jest wykonać usługi określone umową w krótszych odstępach czasu. Wykonawca ma obowiązek również monitorować w tym celu ilość odpadów w koszach oraz na każde telefoniczne zgłoszenie osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego w ciągu 24h od chwili zgłoszenia opróżnić przepełniony kosz uliczny. Wykonawca jest obowiązany przewidzieć taką sytuację i ująć dodatkowe koszty w kalkulacji wynagrodzenia przedmiotu umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 10 do SIWZ

Wykaz przystanków i miejsc publicznych stanowi załącznik nr 10.1 do specyfikacji.

Z uwagi na brak miejsca pełna informacja znajduje się w SIWZ z załącznikami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 02/01/2019

Koniec: 31/12/2022

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Z uwagi na brak miejsca pełna informacja znajduje się w SIWZ z załącznikami.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych w Gminie Podegrodzie w latach 2019-2022

Część nr: 4

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90500000

90511000

90511300

90513000

90512000

90533000

90514000

90610000

90611000

90612000

90910000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL21

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

3.11. Miejsce realizacji zamówienia – Gmina Podegrodzie, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze kontenerów usytuowanych na cmentarzach komunalnych i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, a także uporządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów.

W ramach przedmiotu zamówienia będą odbierane odpady z następujących miejsc:

Aa) z cmentarzy komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Podegrodzie w miejscowościach: Brzezna, Gostwica, Podrzecze i Podegrodzie oraz transport tych odpadów do miejsc ich zagospodarowania. Wywóz dotyczy odpadów o kodzie 20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji.

Odpady komunalne z cmentarzy komunalnych gromadzone będą w następujący sposób:

a) Cmentarz Komunalny w Brzeznej – 1 kontener KP 7 – będący własnością Zamawiającego,

b) Cmentarz Komunalny w Gostwicy – 1 kontener KP 7 – będący własnością Zamawiającego,

c) Cmentarz Komunalny w Podrzeczu – 1 kontener KP 7 – będący własnością Zamawiającego,

d) Cmentarz Komunalny w Podegrodziu – 4 kontenery KP 7 – będące własnością Zamawiającego

Usługę Wykonawca zobowiązany jest wykonywać w terminie do 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego.

Odbiór odpadów z cmentarzy odbywać się będzie na telefoniczne zgłoszenie merytorycznie odpowiedzialnego pracownika.

Przedmiotem zamówienia jest transport odpadów z cmentarzy komunalnych o kodzie 20 02 03 bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji do ich zagospodarowania, w z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, o których mowa w art. 17 i 18 oraz zgodnie z zasada bliskości, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 992, z późn. zm.). Wykonawca jest ponadto zobowiązany do przestrzegania w szczególności przepisów ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Zamawiający zaleca, aby zapoznać się z miejscami odbioru odpadów z cmentarzy komunalnych

Z terenu Gminy Podegrodzie ze względu na usytuowanie kontenerów oraz dojazd wąskimi alejkami.

Z uwagi na brak miejsca pełna informacja znajduje się w SIWZ z załącznikami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 02/01/2019

Koniec: 31/12/2022

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Z uwagi na brak miejsca pełna informacja znajduje się w SIWZ z załącznikami.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w szczególności:

a) posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Podegrodzie, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia dot. części nr I, II, III, IV,

b) jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na adres miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy dot. części nr I,

c) posiadają wpis do rejestru podmiotów, o którym mowa w art. stosownie do zapisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992, z późn. zm.), lub w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia dot. części nr I, II, III, IV

d) posiadają zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów, o którym mowa w ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 992, z późn. zm.), w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów we własnym zakresie. W przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie dot. części nr I, II, III, IV.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a) Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 800 000,00 PLN dot. części nr I,

b) Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 70 000,00 PLN dot. części nr II,

c) Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 90 000,00 PLN dot. części nr III.

d) Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 80 000,00 PLN dot. części nr IV,

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

3) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:

Aa) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, co najmniej jedno zamówienie polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN dot. części nr I,

Bb) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, co najmniej jedno zamówienie polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o łącznej wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN dot. części nr II,

cc) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, co najmniej jedno zamówienie polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o łącznej wartości nie mniejszej niż 60 000,00 PLN dot. części nr III.

Dd) Wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, co najmniej jedno zamówienie polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o łącznej wartości nie mniejszej niż 60 000,00 PLN dot. części nr IV.

b) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że:

Aa) dysponuje następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego:

Dysponują, co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów, a także co najmniej 1 pojazdem do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej przy czym ich parametry techniczne, w tym tonaż muszą uwzględniać specyfikę sieci dróg na terenie Gminy Podegrodzie (szerokość jezdni, rodzaj nawierzchni, spadki terenu, tereny trudnodostępne, górzyste, rodzaj zagospodarowania przy drodze) dot. części nr I,

Pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 oraz pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów 20 03 01, 20 01 99, 20 03 99 w przypadku odbierania odpadów o innym kodzie (o ile zajdzie taka konieczność) dot. części II,

Pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów z przystanków i koszy ulicznych o kodzie 20 03 03 dot. cz. III,

Pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów z cmentarzy komunalnych o kodzie 20 02 03 (pojazdem specjalistycznym typu hakowiec przystosowanym do odbioru odpadów zebranych w kontenerach KP – 7) dot. części IV

Pojazdy pojazdem muszą być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerami telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Pojazdy powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku a także transportu. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Pojazdy muszą być też wyposażone w system:

Monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz w system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów - umożliwiający weryfikację tych danych dot. części nr I, II, III, IV

Dysponują bazą magazynowo-transportową usytuowaną w gminie, z której terenu odbierane będą odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy - stosownie do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie sz...

Z uwagi na brak miejsca pełna informacja znajduje się w SIWZ z załącznikami.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 26/09/2018

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 26/09/2018

Czas lokalny: 09:15

Miejsce:

11.11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędzie Gminy Podegrodzie – pokój nr 33 w dniu 26.9.2018 r. o godzinie 9:15.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Luty/marzec 2022

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Sekcja IV.2.6 winna brzmieć „Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert”.

2. Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.1.1), Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

3. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

22. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Podegrodzie z siedzibą w Urzędzie Gminy, adres 33-386 Podegrodzie 248, tel. 18 445-90-33, e-mail: gmina@podegrodzie.pl, strona internetowa: www.podegrodzie.pl BIP: www.bip.podegrodzie.pl

Inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Podegrodzie dostępny pod adresem e-mail: iodo@podegrodzie.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

6. Wszelkie dodatkowe i szczegółowe informacje dotyczące składania dokumentów, wadium zostały zawarte w SIWZ.

7. Z uwagi na brak miejsca pełna informacja znajduje się w SIWZ z załącznikami na stronie Zamawiającego: http://bip.podegrodzie.pl

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
02-676
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail:
uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

18. Środki odwoławcze

18.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

18.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

18.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

18.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

18.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

18.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

18.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

18.8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

18.9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

18.10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

18.11. W sprawach nie uregulowanych w pkt 18 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail:
uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/08/2018

 

 

 
Zalaczniki:
2018-ojs154-353518-pl.pdf
siwz-odpady-2019-2022.pdf
zalacznik-nr-1a-d-3-4-6-7-11-odpady-2019-2022-pk.doc
zalacznik-nr-2-jednolity_dokument-wersja_edytowalna.doc.doc
zalacznik-nr-2.1.-jedz-instrukcja-wypelniania.pdf
zalacznik-nr-5a-wzor-umowy-odpady-2019-2022.pdf
zalacznik-nr-5b-wzor-umowy-wielkogabaryty-2019-2022.pdf
zalacznik-nr-5c-wzor-umowy-przystanki-2019-2022.pdf
zalacznik-nr-5d-wzor-umowy-cmentarze-2019-2022.pdf
zalacznik-nr-8-szczegobowy-opis-przedmiot-zamowienia-2019-2022.pdf
zalacznik-nr-8.1-do-siwz-wykaz-n.-niezamieszkalych.pdf
zalacznik-nr-8.2-do-siwz-wykaz-budynkow-wielolokalowych.pdf
zalacznik-nr-8.3-do-siwz-baterie-i-akumulatory.pdf
zalacznik-nr-8.4-do-siwz-dzienny-raport-wagowy-dla-odpadow-niesegregwoabych-zmieszanych-odpado-komuanlnych-.pdf
zalacznik-nr-8.5-do-siwz-dzienny-raport-wagowy-dla-segregowanych-odpadow-komunalnych-.pdf
zalacznik-nr-8.6-do-siwz-miesieczne-zestawienie-niesegregowanych-zmieszanych-odpadow.pdf
zalacznik-nr-8.7-do-siwz-miesieczne-zestawienie-segregowanych-odpadow.pdf
zalacznik-nr-8.8-do-siwz-wyposazenie-n.-niezamieszkalych-w-pojemniki.pdf
zalacznik-nr-8.9-do-siwz-potwierdzenie-odbioru-z-n.-niezamieszkalych.pdf
zalacznik-nr-8.10-do-siwz-n.-zamieszkale-bez-segregacji.pdf
zalacznik-nr-8.11-do-siwz-wykaz-n.-niezamieszkalych-czesciej-niz-1-raz-w-miesiacu.pdf
zalacznik-nr-9-do-siwz-szczegolowy-opis-wielkogabaryty.pdf
zalacznik-nr-10-do-siwz-szczegolowy-opis-przystanki-+cmentarze.pdf
zalacznik-nr-10.1-spis-koszy.pdf
««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie