Ogłoszenia o przetargach

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  11-07-2019 | 16:54
data ostatniej modyfikacji:  25-07-2019 | 15:05
data wytworzenia dokumentu:  11-07-2019
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
UNIEWAŻNIENIE, ZMIANA nr 1: Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu 11.07.2019

UNIEWAŻNIENIE

Ogloszenie_o_uniewaznieniu_DIN-ZA_271_1_10_2019.pdf

 

 

 


ZMIANA nr 1

Zmiana_ogloszenia_nr_1.pdf

Zmiana_siwz_1.pdf

 

 

Początek formularza

Ogłoszenie nr 572775-N-2019 z dnia 2019-07-11 r.

Gmina Podegrodzie: Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz w stołówce w Gminnym Żłobku w Podegrodziu na rok szkolny 2019/2020.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Podegrodzie, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Podegrodzie  248 , 33-386  Podegrodzie, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 459 033, e-mail gmina@podegrodzie.sacz.pl., faks .
Adres strony internetowej (URL): http://bip.podegrodzie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.podegrodzie.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz w stołówce w Gminnym Żłobku w Podegrodziu na rok szkolny 2019/2020.
Numer referencyjny: DIN-ZA.271.1.10.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych w niniejszym punkcie. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. Zamówienie obejmuje 48 części: I Szkoła Podstawowa w Brzeznej, Brzezna 447 zakup i dostawa: Część 1: Woda mineralna Część 2: Przyprawy Część 3: Produkty przemiału ziarna Część 4: Różne artykuły Część 5: Dodatki deserowe Część 6: Mięso, wędliny, drób i jego przetwory Część 7: Ryby, mrożonki Część 8: Warzywa, owoce, kiszonki Część 9: Jaja Część 10: Wyroby ciastkarskie i ciasta Część 11: Pieczywo Część 12: Nabiał i jego przetwory II Szkoła Podstawowa w Podegrodziu, Podegrodzie 6 zakup i dostawa: Część 13: Woda mineralna Część 14: Przyprawy Część 15: Produkty przemiału ziarna Część 16: Różne artykuły Część 17: Dodatki deserowe Część 18: Mięso, wędliny, drób i jego przetwory Część 19: Ryby, mrożonki Część 20: Warzywa, owoce, kiszonki Część 21: Jaja Część 22: Wyroby ciastkarskie i ciasta Część 23: Pieczywo Część 24: Nabiał i jego przetwory III Szkoła Podstawowa w Olszanie, Olszana 127 zakup i dostawa: Część 25: Woda mineralna Część 26: Przyprawy Część 27: Produkty przemiału ziarna Część 28: Różne artykuły Część 29: Dodatki deserowe Część 30: Mięso, wędliny, drób i jego przetwory Część 31: Ryby, mrożonki Część 32: Warzywa, owoce, kiszonki Część 33: Jaja Część 34: Wyroby ciastkarskie i ciasta Część 35: Pieczywo Część 36: Nabiał i jego przetwory IV Gminny Żłobek w Podegrodziu, Podegrodzie 525 zakup i dostawa: Część 37: Woda mineralna Część 38: Przyprawy Część 39: Produkty przemiału ziarna Część 40: Różne artykuły Część 41: Dodatki deserowe Część 42: Mięso, wędliny, drób i jego przetwory Część 43: Ryby, mrożonki Część 44: Warzywa, owoce, kiszonki Część 45: Jaja Część 46: Wyroby ciastkarskie i ciasta Część 47: Pieczywo Część 48: Nabiał i jego przetwory Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 3.4. Dostawy zamawianych towarów odbywać się będą sukcesywnie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, z tym że: a) warzywa i owoce świeże, pieczywo oraz mięso i jego przetwory –codziennie, b) artykuły różne, przyprawy, produkty przemiału ziarna, ryby i mrożonki, jaja, wyroby ciastkarskie i ciasta, dodatki deserowe, nabiał i jego przetwory – dwa razy w tygodniu, c) woda mineralna – dwa razy w miesiącu, d) w szczególnych przypadkach wykonawca zobowiązany będzie wykonać dostawę na żądanie. 3.5. Informacje na temat asortymentu kolejnych dostaw przekazywana będzie przez Zamawiającego telefonicznie lub mailem na co najmniej dwa dni przed terminem jej realizacji. W przypadku zamówień doraźnych, dokonywanych telefonicznie -Wykonawca wykona je w ciągu 24 godzin. 3.6. Dostawy muszą być zrealizowane w dni powszednie, w godzinach 6:00 –7:00 rano lub w godzinach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego. Miejscem dostawy są: a) Szkoła Podstawowa w Brzeznej, Brzezna 245, 33-386 Podegrodzie, b) Szkoła Podstawowa w Olszanie, Olszana 127, 33-386 Podegrodzie, c) Szkoła Podstawowa w Poegrodziu, 33-386 Podegrodzie 6, d) Gminny Żłobek w Podegrodziu, 33-386 Podegrodzie 525. 3.7. Wykonawca odpowiada za jakość dostarczonych artykułów. Wszystkie oferowane przez Wykonawcę produkty spożywcze objęte dostawą muszą spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego, w szczególności: a) posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty; b) posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia; c) posiadać odpowiedni system przewożenia towarów – zachowanie rozdzielności transportu; d) posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne; e) muszą odpowiadać normom jakościowym a w przypadku warzyw i owoców świeżych muszą być klasą I, którą określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady Europy (WE) nr 123/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw. 3.8. Pojemność, gramatura produktu nie może znacząco odbiegać od pojemności, gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. Dopuszczalna tolerancja wynosi +/-20%-. W przypadku zaoferowania produktu o innej niż wskazana przez Zamawiającego pojemności/gramaturze, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania takiej ilości sztuk zamawianego produktu, która po przemnożeniu daje ilość jakiej żąda Zamawiający. 3.9. Dostarczone artykuły muszą być oznakowane w sposób zrozumiały, napisy w języku polskim muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, data spożycia winna być: a) nie krótsza niż ½ okresu przydatności podanego na opakowaniu produktu: dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 48, b) najwyższej jakości: dotyczy części: 8, 9, 20, 21, 32, 33, 44, 45. c) z bieżącej produkcji: dotyczy części: 6, 18, 30, 42 d) maks.12 godz. od momentu wypieku, świeże z bieżącej produkcji z wył. bułki tartej: dotyczy części: 10, 11, 22, 23, 34, 35, 46, 47. 3.10. Stosownie do art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych, do tych, które zostały wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ. 3.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji dostaw w ilości mniejszej niż podana w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 3.12. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia w ilości do 30% wartości zamówienia podstawowego. 3.13. Miejsce realizacji zamówienia – Gmina Podegrodzie, miejscowość: Brzezna, Podegrodzie, Olszana, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.

II.5) Główny kod CPV: 15981000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

15870000-7

15871100-5

15871200-6

15871230-5

15871250-1

15871260-4

15871270-7

15871273-8

15820000-1

15872100-2

15872200-3

15872300-4

15872400-5

15831000-2

15331425-2

15614100-6

15890000-3

15612000-1

15613311-1

15332400-8

15332290-3

15864100-3

15841000-5

15840000-8

15320000-7

15321000-4

15100000-9

15110000-2

15112000-6

15112130-6

15112120-3

15112100-7

15211000-0

15331000-7

15331170-9

15331100-8

15300000-0

03212100-1

03221000-6

03221100-7

03221300-9

03221400-0

03222110-7

03222320-2

03142500-3

15812000-3

15811000-6

15811100-7

15811400-0

15500000-3

15510000-6

15530000-2

15551000-5II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 23.3. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia w ilości do 30% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach tożsamych z warunkami zamówienia podstawowego (w szczególności w oparciu o ceny jednostkowe).
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: 4. Wymagany termin realizacji zamówienia: a) od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r. dot. części nr 37-48, b) od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. dot. części nr 1-36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: a) Zamawiający nie stawia warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) Zamawiający nie stawia warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający nie stawia warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć na żądanie Zamawiającego – dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6.16. przedkłada odpowiednio: a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dot. pkt 6.2. lit) a) wystawionego nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6.4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w punkcie 6.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione w terminach określonych w pkt 6.3 powyżej. 6.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6.6. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6.7. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

6.8. Ponadto do oferty należy dołączyć: a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1), b) w sytuacji wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, c) w sytuacji oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
17. Istotne postanowienia umowy 17.1. Szczegółowe informacje dotyczące umowy zawarte zostały w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 17.2. Sytuacje, kiedy będzie możliwość zmiany umowy oraz warunki takich zmian określają szczegółowo projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
21. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
§ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Podegrodzie z siedzibą w Urzędzie Gminy, adres 33-386 Podegrodzie 248, tel. 18 445-90-33, e-mail: gmina@podegrodzie.pl , strona internetowa: www.podegrodzie.pl BIP: www.bip.podegrodzie.pl § inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Podegrodzie dostępny pod adresem e-mail: iodo@podegrodzie.pl § Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz w stołówce w Gminnym Żłobku w Podegrodziu na rok szkolny 2019/2020.” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; § odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; § Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; § obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; § w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; § posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; § nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Woda mineralna CPV: 15981000-8 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Woda mineralna niegazowana 1,5 l szt. 400
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15981000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2: Przyprawy CPV: 15870000-7, 158711100-5, 15871200-6, 15871230-5, 15871250-1, 15871260-4, 15871270-7, 15871273-8, 1582000-1, 15872100-2, 15872200-3, 15872300-4, 15872400-5, 15831000-2, 15331425-2 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Zioła toskańskie - opakowanie 25g szt. 20 2. Lubczyk otarty – opakowanie 20g szt. 25 3. Papryka słodka czerwona – opakowanie 20g szt. 25 4. Pieprz mielony – opakowanie 20g szt. 30 5. Ziele angielskie – opakowanie 15g szt. 25 6. Kminek cały – opakowanie 20g szt. 25 7. Liść laurowy – opakowanie 6g szt. 35 8. Majeranek suszony – opakowanie 8g szt. 35 9. Koper suszony – opakowanie 10g szt. 20 10. Oregano – opakowanie 20g szt. 20 11. Bazylia – opakowanie 20g szt. 20 12. Tymianek – opakowanie 20g szt. 20 13. Sos sałatkowy – opakowanie 9g szt. 30 14. Cukier 1kg szt. 100 15. Cukier puder – opakowanie 500g szt. 15 16. Ketchup łagodny – 1 kg szt. 20 17. Sól morska jodowana drobna – 1 kg szt. 30 18. Cukier waniliowy – 30g szt. 30 19. Cynamon mielony – opakowanie 15g szt. 30 20. Koncentrat pomidorowy 30% pasteryzowany – 850g szt. 30 21. Sos do spagetti typu “Bolonese” - 350g słoik szt. 50 22. Kucharek 1 kg kg 5 23. Maga Knorr -1000ml szt 5 24. Majonez 900ml Szt. 10 25. Musztarda – 1 kg Szt. 5 26. Proszek do pieczenia – 15 g opakowanie szt 25 27. Barszcz biały – 66g - opakowanie Szt. 20 28. Czosnek granulowany – opakowanie 25g Szt. 20 29. Ocet spiryt. 10% 0,5l Szt. 5 30. Kwasek cytrynowy 1kg Szt. 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15870000-7, 15871110-0, 15871200-6, 15871230-5, 15871250-1, 15871260-4, 15871270-7, 15871273-8, 15820000-1, 15872100-2, 15872200-3, 15872300-4, 15872400-5, 15831000-2, 15331425-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 3: Produkty przemiału ziarna CPV:15614100-6, 15890000-3, 15612000-1, 15613311-1 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Kasza wiejska – 5 kg szt. 10 2. Ryż biały – 5 kg szt. 10 3. Mąka pszenna typ 450 – 5 kg szt. 10 4. Makaron świerki – 5 jajeczny - 3kg szt. 10 5. Makaron łazankowy – 5 jajeczny - 3kg szt. 10 6. Makaron nitki – 5 jajeczny- 3kg szt. 10 7. Makaron literki -3kg szt 10 8. Mąka tortowa – 5 kg Szt. 10 9. Makaron spagetti - 3kg Szt. 10 10. Płatki kukurydziane -1000g Szt. 10 11. Płatki kulki - 500g Szt. 10 12. Kasza manna – 5 kg kg. 10 13. Mąka ziemniaczana kg. 5 14. Płatki owsiane – 5 kg Szt. 10 15. Kasza jęczmienna 5kg Szt. 5 16. Kasza gryczana 5kg Szt. 5 17. Kasza jaglana 5kg Szt. 5 18. Kasza kus kus 5kg Szt. 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15614100-6, 15890000-3, 15612000-1, 15613311-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 4: Różne artykuły CPV: 15332400-8, 15332290-3, 15864100-3, 15841000-5 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Chrzan tarty w słoiku – 1kg szt. 5 2. Groszek konserwowy – 400g szt. 40 3. Kukurydza konserwowa – 400g szt. 40 4. Olej z pierwszego tłoczenia – 3L szt. 15 5. Ćwikła z chrzanem – 900g szt. 15 6. Ogórek kwaszony – 900g szt. 15 7. Żurek w słoiku – 460g szt. 10 8. Koncentrat barszczu - 300ml szt. 20 9. Budyń śmietankowy/ waniliowy 1kg szt 5 10. Dżem truskawkowy niskosłodzony 450g Szt. 25 11. Kisiel 1kg różne smaki: truskawkowy, poziomkowy, malina Szt. 5 12. Herbata liściasta, czarna ekspresowa 100 torebek np. Lipton Szt. 10 13. Herbata owocowa, różne smaki opakowanie 25 torebek Szt. 10 14. Kawa zbożowa -200g Szt. 10 15. Nutella – 600g Szt. 5 16. Pomidory w puszce - 400g Szt. 10 17. Ananas puszka - 560g Szt. 20 18. Brzoskwinia puszka- 500g Szt. 20 19. Kakao – 300g - opakowanie Szt. 10 20. Galaretka - 1kg Szt. 5 21. Drożdże - 100g Szt. 20 22. Miód naturalny – 1 l Szt. 5 23 Powidło śliwkowe 1kg Szt. 10 24 Sos malinowy 1kg Szt. 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15332400-8, 15332290-3, 15864100-3, 15841000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

17,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 5: Dodatki deserowe CPV: 15840000-8, 15320000-7, 15321000-4 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Baton zbożowy – 50g szt. 400 2. Baton mussli – 40g szt. 400 3. Wafle z pełnoziarnistej kukurydzy – 30g szt. 200 4. Sok owocowy 100% - 200ml szt. 400 6. Sok 1l szt 100 7. Biszkopty - 150g szt 20 8. Chrupki kukurydziane - 60g szt 20
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15840000-8, 15320000-7, 15321000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

6

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 6: Mięso, wędliny, drób i jego przetwory CPV: 15100000-9, 15110000-2, 15112000-6, 15112130-6, 15112120-3, 15112100-7 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Boczek wędzony kg 100 2. Filet drobiowy kg 300 3. Kiełbasa wiejska kg 30 4. Karczek wieprzowy b/k kg 200 5. Karczek wieprzowy b/k – mielony kg 100 6. Kurczak – cały kg 100 7. Schab b/k kg 100 8. Parówki z szynki 90% mięsa kg 100 9. Filet z indyka kg. 50 10. Kiełbasa zwyczajna kg. 30 11. Łopatka b/k kg. 50 12. Porcja rosołowa kg. 100 13. Szynka niekopcona kg 10 14. Szynka krucha kg. 5 15. Kiełbasa szynkowa kg. 5 16. Kiełbasa krakowska kg. 5 17. Kiełbasa żywiecka kg 5 18. Szynka biała kg 10 19. Szynka konserwowa kg. 5 20. Udziec cielęcy kg. 20 21. Szponder wołowy kg 10 22. Udka z kurczaka kg 20
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9, 15110000-2, 15112000-6, 15112130-6, 15112120-3, 15112100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

7

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 7: Ryby, mrożonki CPV: 15211000-0; 15331000-7, 15331170-9 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Marchewka mrożona – 2,5 kg szt. 15 2. Brokuła mrożona –2 kg szt. 15 3. Mieszanka warzywna – 2,5kg szt. 15 4. Kalafior mrożony – 2,5kg szt. 15 5. Warzywa na patelnię – 2,5kg szt. 15 6. Zupa grzybowa z makaronem – mrożona – 450g szt. 5 7. Truskawka mrożona – 2,5kg szt. 10 8. Pierogi ruskie – 2,5kg szt. 10 9. Pierogi z truskawkami – 2,5g szt. 10 10. Ryba – sola mrożona kg. 30 11. Frytki – 2,5kg opakowanie Szt. 10 12. Mieszanka kompotowa – 2,5kg opakowanie Szt. 20 13. Ryba Miruna kg. 10 14. Makrela kg. 5 15. Uszka – opakowanie 2,5kg Szt. 5 16. Zupa jarzynowa mrożona 2,5kg Szt. 10 17. Pasta rybna Szt. 30 18. Szpinak mrożony 2,5kg Szt. 10
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15211000-0, 15331000-7, 15331170-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-11
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

8

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 8: Warzywa, owoce, kiszonki CPV: 15331100-8, 153000000-1, 03212100-1, 03221000-6, 03221100-7, 03221300-9, 03221400-0, 03222110-7,03222320-2 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Banan kg 100 2. Jabłka kg 100 3. Cytryna kg 10 4. Pomarańcza kg 20 5. Winogrono białe kg 10 6. Kiwi kg 20 7. Mandarynka kg 20 8. Gruszka kg 20 9. Koper świeży-pęczek szt. 25 10. Natka pietruszki-pęczek szt. 25 11. Burak czerwony kg 20 12. Marchewka kg 200 13. Seler świeży kg 20 14. Por świeży szt. 20 15. Kalafior świeży szt. 30 16. Ogórek świeży kg 50 17. Pomidor kg 40 18. Kapusta kiszona kg 20 19. Kapusta biała kg 20 20. Kapusta pekińska szt. 30 21. Cebula biała kg 25 22. Czosnek główka szt. 20 23. Ziemniaki kg 300 24. Papryka świeża kg 25 25. Fasola „Jasiek” kg 15 26. Pieczarka świeża kg 20 27. Groch połówki 500g kg 15 28. Truskawki kg 5 29. Sałata zielona Szt. 40 30. Sałata lodowa Szt 40 31 Brokół świeży Szt. 50 32 Kapusta czerwona Szt. 30 33 Szczypiorek pęczek Szt. 30 34 Rzodkiewka pęczek Szt. 30
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331100-8, 15300000-0, 03212100-1, 03221000-6, 03221100-7, 03221300-9, 03221400-0, 03222110-7, 03222320-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

9

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 9: Jaja CPV 03142500-3 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Jaja świeże duże L szt. 300
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03142500-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

10

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 10: Wyroby ciastkarskie i ciasta CPV: 15812000-3, Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Drożdżówka Kołaczyk szt. 150 2. Pączek z marmoladą szt. 150 3. Drożdżówka - rogal szt. 150 4. Drożdżówka - jagodzianka szt. 150 5. Koperta ciastko francuskie szt. 150 6. Kapuśniaczki szt. 150 7. Babka piaskowa Szt. 30 8. Herbatniki – opakowanie- 350g Szt. 50 9. Chałka 300g szt 50
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15812000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

11

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 11: Pieczywo CPV: 15811000-6, 15811100-7, 15811400-0, Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Chleb mieszany - 450g szt. 100 2. Bułka pszenna - 70g szt. 400 3. Bułka razowa - 70g szt. 400 4. Groszek ptysiowy- 150g szt. 30 5. Chleb gracham- 450g Szt. 100 6. Chleb pszenny - 450g Szt. 100 7. Bułka tarta 5kg Szt. 10
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15811000-6, 15811100-7, 15811400-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

12

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 12: Nabiał i jego przetwory CPV: 15500000-3, 15510000-6, 15530000-2,15551000-5, Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Masło klarowane – 500g szt. 20 2. Śmietana 18% - 400 ml szt. 150 3. Ser biały tłusty kg 25 4. Ser żółty salami kg 15 5. Jogurt pitny – 250g szt. 250 6. Mleko w kartonie 2% tłuszczu - 1000ml szt. 150 7. Serek gratka - 115g Szt 250 8. Jogurt naturalny - 180g Szt. 100 9. Masło kostka - 200g Szt. 50 10. Margaryna mleczna - 250g Szt. 50 11. Śmietana 30% - 400ml Szt. 20 12. Serek naturalny - 200g almette Szt. 30 13. Serek waniliowy - 200g Szt. 200 14. Kefir 1L Szt. 40
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3, 15510000-6, 15530000-2, 15551000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

a) Cena - w złotych

60,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

13

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 13: Woda mineralna CPV: 15981000-8 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Woda mineralna niegazowana 1,5 l szt. 400
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15981000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

14

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 14: Przyprawy CPV: 15870000-7, 158711100-5, 15871200-6, 15871230-5, 15871250-1, 15871260-4, 15871270-7, 15871273-8, 1582000-1, 15872100-2, 15872200-3, 15872300-4, 15872400-5, 15831000-2, 15331425-2 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Zioła toskańskie - opakowanie 25g szt. 15 2. Lubczyk otarty – opakowanie 20g szt. 15 3. Papryka słodka czerwona – opakowanie 20g szt. 10 4. Pieprz mielony – opakowanie 20g szt. 25 5. Ziele angielskie – opakowanie 15g szt. 25 6. Kminek cały – opakowanie 20g szt. 20 7. Liść laurowy – opakowanie 6g szt. 25 8. Majeranek suszony – opakowanie 8g szt. 25 9. Koper suszony – opakowanie 10g szt. 10 10. Oregano – opakowanie 20g szt. 10 11. Bazylia – opakowanie 20g szt. 10 12. Tymianek – opakowanie 20g szt. 10 13. Sos sałatkowy – opakowanie 9g szt. 20 14. Cukier 1kg szt. 20 15. Cukier puder – opakowanie 500g szt. 5 16. Ketchup łagodny – 1 kg szt. 10 17. Sól morska jodowana drobna – 1 kg szt. 10 18. Cukier waniliowy – 30g szt. 20 19. Cynamon mielony – opakowanie 15g szt. 10 20. Koncentrat pomidorowy 30% pasteryzowany – 850g szt. 20 21. Sos do spagetti typu “Bolonese” - 350g słoik szt. 50 22. Kucharek 1 kg kg 4 23. Maga Knorr -1000ml szt 4 24. Majonez 900ml Szt. 4 25. Musztarda – 1 kg Szt. 3 26. Proszek do pieczenia – 15 g opakowanie szt 10 27. Barszcz biały – 66g - opakowanie Szt. 10 28. Czosnek granulowany – opakowanie 25g Szt. 15 29. Ocet spiryt. 10% 0,5l Szt. 5 30. Kwasek cytrynowy 1kg Szt. 4
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15870000-7, 15871110-0, 15871200-6, 15871230-5, 15871250-1, 15871260-4, 15871270-7, 15871273-8, 15820000-1, 15872100-2, 15872200-3, 15872300-4, 15872400-5, 15831000-2, 15331425-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

15

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 15: Produkty przemiału ziarna CPV:15614100-6, 15890000-3, 15612000-1, 15613311-1 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Kasza wiejska – 5 kg szt. 4 2. Ryż biały – 5 kg szt. 4 3. Mąka pszenna typ 450 – 5 kg szt. 4 4. Makaron świerki – 5 jajeczny - 3kg szt. 4 5. Makaron łazankowy – 5 jajeczny - 3kg szt. 4 6. Makaron nitki – 5 jajeczny- 3kg szt. 4 7. Makaron literki -3kg szt 4 8. Mąka tortowa – 5 kg Szt. 4 9. Makaron spagetti - 3kg Szt. 4 10. Płatki kukurydziane -1000g Szt. - 11. Płatki kulki - 500g Szt. - 12. Kasza manna – 5 kg kg. - 13. Mąka ziemniaczana kg. - 14. Płatki owsiane – 5 kg Szt. - 15. Kasza jęczmienna 5kg Szt. 5 16. Kasza gryczana 5kg Szt. 4 17. Kasza jaglana 5kg Szt. - 18. Kasza kus kus 5kg Szt. -
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15614100-6, 15890000-3, 15612000-1, 15613311-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

16

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 16: Różne artykuły CPV: 15332400-8, 15332290-3, 15864100-3, 15841000-5 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Chrzan tarty w słoiku – 1kg szt. 10 2. Groszek konserwowy – 400g szt. 10 3. Kukurydza konserwowa – 400g szt. 10 4. Olej z pierwszego tłoczenia – 3L szt. 60 5. Ćwikła z chrzanem – 900g szt. 60 6. Ogórek kwaszony – 900g szt. 30 7. Żurek w słoiku – 460g szt. 20 8. Koncentrat barszczu - 300ml szt. 20 9. Budyń śmietankowy/ waniliowy 1kg szt - 10. Dżem truskawkowy niskosłodzony 450g Szt. - 11. Kisiel 1kg różne smaki: truskawkowy, poziomkowy, malina Szt. - 12. Herbata liściasta, czarna ekspresowa 100 torebek np. Lipton Szt. - 13. Herbata owocowa, różne smaki opakowanie 25 torebek Szt. - 14. Kawa zbożowa -200g Szt. - 15. Nutella – 600g Szt. - 16. Pomidory w puszce - 400g Szt. 20 17. Ananas puszka - 560g Szt. - 18. Brzoskwinia puszka- 500g Szt. - 19. Kakao – 300g - opakowanie Szt. - 20. Galaretka - 1kg Szt. - 21. Drożdże - 100g Szt. - 22. Miód naturalny – 1 l Szt. - 23 Powidło śliwkowe 1kg Szt. - 24 Sos malinowy 1kg Szt. -
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15332400-8, 15332290-3, 15864100-3, 15841000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-11
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

17

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 17: Dodatki deserowe CPV: 15840000-8, 15320000-7, 15321000-4 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Baton zbożowy – 50g szt. 200 2. Baton mussli – 40g szt. 200 3. Wafle z pełnoziarnistej kukurydzy – 30g szt. 200 4. Sok owocowy 100% - 200ml szt. 500 6. Sok 1l szt 100 7. Biszkopty - 150g szt - 8. Chrupki kukurydziane - 60g szt -
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15840000-8, 15320000-7, 15321000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

18

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 18: Mięso, wędliny, drób i jego przetwory CPV: 15100000-9, 15110000-2, 15112000-6, 15112130-6, 15112120-3, 15112100-7 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Boczek wędzony kg 30 2. Filet drobiowy kg 150 3. Kiełbasa wiejska kg 15 4. Karczek wieprzowy b/k kg 150 5. Karczek wieprzowy b/k – mielony kg 50 6. Kurczak – cały kg 100 7. Schab b/k kg 50 8. Parówki z szynki 90% mięsa kg 10 9. Filet z indyka kg. - 10. Kiełbasa zwyczajna kg. 10 11. Łopatka b/k kg. 30 12. Porcja rosołowa kg. 30 13. Szynka niekopcona kg - 14. Szynka krucha kg. - 15. Kiełbasa szynkowa kg. - 16. Kiełbasa krakowska kg. - 17. Kiełbasa żywiecka kg - 18. Szynka biała kg - 19. Szynka konserwowa kg. - 20. Udziec cielęcy kg. - 21. Szponder wołowy kg - 22. Udka z kurczaka kg 25
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9, 15110000-2, 15112000-6, 15112130-6, 15112120-3, 15112100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

19

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 19: Ryby, mrożonki CPV: 15211000-0; 15331000-7, 15331170-9 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Marchewka mrożona – 2,5 kg szt. 10 2. Brokuła mrożona –2 kg szt. 10 3. Mieszanka warzywna – 2,5kg szt. 10 4. Kalafior mrożony – 2,5kg szt. 10 5. Warzywa na patelnię – 2,5kg szt. 10 6. Zupa grzybowa z makaronem – mrożona – 450g szt. 10 7. Truskawka mrożona – 2,5kg szt. 10 8. Pierogi ruskie – 2,5kg szt. 20 9. Pierogi z truskawkami – 2,5g szt. 20 10. Ryba – sola mrożona kg. 50 11. Frytki – 2,5kg opakowanie Szt. 30 12. Mieszanka kompotowa – 2,5kg opakowanie Szt. 50 13. Ryba Miruna kg. 30 14. Makrela kg. - 15. Uszka – opakowanie 2,5kg Szt. - 16. Zupa jarzynowa mrożona 2,5kg Szt. 20 17. Pasta rybna Szt. - 18. Szpinak mrożony 2,5kg Szt. 10
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15211000-0, 15331000-7, 15331170-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

20

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 20: Warzywa, owoce, kiszonki CPV: 15331100-8, 153000000-1, 03212100-1, 03221000-6, 03221100-7, 03221300-9, 03221400-0, 03222110-7,03222320-2 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Banan kg 120 2. Jabłka kg 200 3. Cytryna kg 5 4. Pomarańcza kg 100 5. Winogrono białe kg 100 6. Kiwi kg 50 7. Mandarynka kg 50 8. Gruszka kg 50 9. Koper świeży-pęczek szt. 50 10. Natka pietruszki-pęczek szt. 50 11. Burak czerwony kg 20 12. Marchewka kg 100 13. Seler świeży kg 60 14. Por świeży szt. 60 15. Kalafior świeży szt. 20 16. Ogórek świeży kg 50 17. Pomidor kg 30 18. Kapusta kiszona kg 60 19. Kapusta biała kg 30 20. Kapusta pekińska szt. 30 21. Cebula biała kg 50 22. Czosnek główka szt. 50 23. Ziemniaki kg 650 24. Papryka świeża kg 20 25. Fasola „Jasiek” kg 25 26. Pieczarka świeża kg 20 27. Groch połówki 500g kg 10 28. Truskawki kg - 29. Sałata zielona Szt. - 30. Sałata lodowa Szt - 31 Brokół świeży Szt. 30 32 Kapusta czerwona Szt. 20 33 Szczypiorek pęczek Szt. 50 34 Rzodkiewka pęczek Szt. 50
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331100-8, 15300000-0, 03212100-1, 03221000-6, 03221100-7, 03221300-9, 03221400-0, 03222110-7, 03222320-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

21

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 21: Jaja CPV 03142500-3 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Jaja świeże duże L szt. 700
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03142500-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

22

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 22: Wyroby ciastkarskie i ciasta CPV: 15812000-3, Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Drożdżówka Kołaczyk szt. 150 2. Pączek z marmoladą szt. 150 3. Drożdżówka - rogal szt. 150 4. Drożdżówka - jagodzianka szt. 150 5. Koperta ciastko francuskie szt. 100 6. Kapuśniaczki szt. 100 7. Babka piaskowa Szt. - 8. Herbatniki – opakowanie- 350g Szt. - 9. Chałka 300g szt -
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15812000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

23

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 23: Pieczywo CPV: 15811000-6, 15811100-7, 15811400-0, Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Chleb mieszany - 450g szt. 100 2. Bułka pszenna - 70g szt. 1000 3. Bułka razowa - 70g szt. 500 4. Groszek ptysiowy- 150g szt. 30 5. Chleb gracham- 450g Szt. 50 6. Chleb pszenny - 450g Szt. 100 7. Bułka tarta 5kg Szt. 15
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15811000-6, 15811100-7, 15811400-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

24

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 24: Nabiał i jego przetwory CPV: 15500000-3, 15510000-6, 15530000-2,15551000-5, Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Masło klarowane – 500g szt. 30 2. Śmietana 18% - 400 ml szt. 400 3. Ser biały tłusty kg 40 4. Ser żółty salami kg 10 5. Jogurt pitny – 250g szt. 500 6. Mleko w kartonie 2% tłuszczu - 1000ml szt. 50 7. Serek gratka - 115g Szt. - 8. Jogurt naturalny - 180g Szt. - 9. Masło kostka - 200g Szt. 50 10. Margaryna mleczna - 250g Szt. 50 11. Śmietana 30% - 400ml Szt. 20 12. Serek naturalny - 200g almette Szt. - 13. Serek waniliowy - 200g Szt. - 14. Kefir 1L Szt. -
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3, 15510000-6, 15530000-2, 15551000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

25

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 25: Woda mineralna CPV: 15981000-8 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Woda mineralna niegazowana 1,5 l szt. 400
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15981000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

26

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 26: Przyprawy CPV: 15870000-7, 158711100-5, 15871200-6, 15871230-5, 15871250-1, 15871260-4, 15871270-7, 15871273-8, 1582000-1, 15872100-2, 15872200-3, 15872300-4, 15872400-5, 15831000-2, 15331425-2 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Zioła toskańskie - opakowanie 25g szt. 15 2. Lubczyk otarty – opakowanie 20g szt. 20 3. Papryka słodka czerwona – opakowanie 20g szt. 20 4. Pieprz mielony – opakowanie 20g szt. 20 5. Ziele angielskie – opakowanie 15g szt. 20 6. Kminek cały – opakowanie 20g szt. 20 7. Liść laurowy – opakowanie 6g szt. 30 8. Majeranek suszony – opakowanie 8g szt. 30 9. Koper suszony – opakowanie 10g szt. 15 10. Oregano – opakowanie 20g szt. 15 11. Bazylia – opakowanie 20g szt. 15 12. Tymianek – opakowanie 20g szt. 15 13. Sos sałatkowy – opakowanie 9g szt. 20 14. Cukier 1kg szt. 70 15. Cukier puder – opakowanie 500g szt. 10 16. Ketchup łagodny – 1 kg szt. 15 17. Sól morska jodowana drobna – 1 kg szt. 20 18. Cukier waniliowy – 30g szt. 20 19. Cynamon mielony – opakowanie 15g szt. 20 20. Koncentrat pomidorowy 30% pasteryzowany – 850g szt. 25 21. Sos do spagetti typu “Bolonese” - 350g słoik szt. 30 22. Kucharek 1 kg kg 4 23. Maga Knorr -1000ml szt 4 24. Majonez 900ml Szt. 5 25. Musztarda – 1 kg Szt. 5 26. Proszek do pieczenia – 15 g opakowanie szt 20 27. Barszcz biały – 66g - opakowanie Szt. 15 28. Czosnek granulowany – opakowanie 25g Szt. 15 29. Ocet spiryt. 10% 0,5l Szt. 3 30. Kwasek cytrynowy 1kg Szt. 3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15870000-7, 15871110-0, 15871200-6, 15871230-5, 15871250-1, 15871260-4, 15871270-7, 15871273-8, 15820000-1, 15872100-2, 15872200-3, 15872300-4, 15872400-5, 15831000-2, 15331425-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

27

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 27: Produkty przemiału ziarna CPV:15614100-6, 15890000-3, 15612000-1, 15613311-1 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Kasza wiejska – 5 kg szt. 8 2. Ryż biały – 5 kg szt. 8 3. Mąka pszenna typ 450 – 5 kg szt. 8 4. Makaron świerki – 5 jajeczny - 3kg szt. 10 5. Makaron łazankowy – 5 jajeczny - 3kg szt. 10 6. Makaron nitki – 5 jajeczny- 3kg szt. 10 7. Makaron literki -3kg szt 5 8. Mąka tortowa – 5 kg Szt. 8 9. Makaron spagetti - 3kg Szt. 8 10. Płatki kukurydziane -1000g Szt. 10 11. Płatki kulki - 500g Szt. 10 12. Kasza manna – 5 kg kg. 10 13. Mąka ziemniaczana kg. 5 14. Płatki owsiane – 5 kg Szt. 10 15. Kasza jęczmienna 5kg Szt. 5 16. Kasza gryczana 5kg Szt. 4 17. Kasza jaglana 5kg Szt. 4 18. Kasza kus kus 5kg Szt. 3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15614100-6, 15890000-3, 15612000-1, 15613311-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

28

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 28: Różne artykuły CPV: 15332400-8, 15332290-3, 15864100-3, 15841000-5 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Chrzan tarty w słoiku – 1kg szt. 5 2. Groszek konserwowy – 400g szt. 30 3. Kukurydza konserwowa – 400g szt. 30 4. Olej z pierwszego tłoczenia – 3L szt. 15 5. Ćwikła z chrzanem – 900g szt. 10 6. Ogórek kwaszony – 900g szt. 15 7. Żurek w słoiku – 460g szt. 10 8. Koncentrat barszczu - 300ml szt. 20 9. Budyń śmietankowy/ waniliowy 1kg szt 5 10. Dżem truskawkowy niskosłodzony 450g Szt. 20 11. Kisiel 1kg różne smaki: truskawkowy, poziomkowy, malina Szt. 5 12. Herbata liściasta, czarna ekspresowa 100 torebek np. Lipton Szt. 7 13. Herbata owocowa, różne smaki opakowanie 25 torebek Szt. 7 14. Kawa zbożowa -200g Szt. 10 15. Nutella – 600g Szt. 5 16. Pomidory w puszce - 400g Szt. 8 17. Ananas puszka - 560g Szt. 15 18. Brzoskwinia puszka- 500g Szt. 15 19. Kakao – 300g - opakowanie Szt. 10 20. Galaretka - 1kg Szt. 5 21. Drożdże - 100g Szt. 15 22. Miód naturalny – 1 l Szt. 5 23 Powidło śliwkowe 1kg Szt. 7 24 Sos malinowy 1kg Szt. 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15332400-8, 15332290-3, 15864100-3, 15841000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

29

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 29: Dodatki deserowe CPV: 15840000-8, 15320000-7, 15321000-4 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Baton zbożowy – 50g szt. 350 2. Baton mussli – 40g szt. 350 3. Wafle z pełnoziarnistej kukurydzy – 30g szt. 200 4. Sok owocowy 100% - 200ml szt. 300 6. Sok 1l szt 100 7. Biszkopty - 150g szt 20 8. Chrupki kukurydziane - 60g szt 20
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15840000-8, 15320000-7, 15321000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

30

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 30: Mięso, wędliny, drób i jego przetwory CPV: 15100000-9, 15110000-2, 15112000-6, 15112130-6, 15112120-3, 15112100-7 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Boczek wędzony kg 80 2. Filet drobiowy kg 260 3. Kiełbasa wiejska kg 20 4. Karczek wieprzowy b/k kg 150 5. Karczek wieprzowy b/k – mielony kg 70 6. Kurczak – cały kg 50 7. Schab b/k kg 100 8. Parówki z szynki 90% mięsa kg 70 9. Filet z indyka kg. 30 10. Kiełbasa zwyczajna kg. 30 11. Łopatka b/k kg. 30 12. Porcja rosołowa kg. 70 13. Szynka niekopcona kg 8 14. Szynka krucha kg. 5 15. Kiełbasa szynkowa kg. 3 16. Kiełbasa krakowska kg. 3 17. Kiełbasa żywiecka kg 3 18. Szynka biała kg 5 19. Szynka konserwowa kg. 5 20. Udziec cielęcy kg. 15 21. Szponder wołowy kg 5 22. Udka z kurczaka kg 15
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9, 15110000-2, 15112000-6, 15112130-6, 15112120-3, 15112100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

31

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 31: Ryby, mrożonki CPV: 15211000-0; 15331000-7, 15331170-9 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Marchewka mrożona – 2,5 kg szt. 10 2. Brokuła mrożona –2 kg szt. 10 3. Mieszanka warzywna – 2,5kg szt. 10 4. Kalafior mrożony – 2,5kg szt. 10 5. Warzywa na patelnię – 2,5kg szt. 10 6. Zupa grzybowa z makaronem – mrożona – 450g szt. 5 7. Truskawka mrożona – 2,5kg szt. 10 8. Pierogi ruskie – 2,5kg szt. 10 9. Pierogi z truskawkami – 2,5g szt. 10 10. Ryba – sola mrożona kg. 20 11. Frytki – 2,5kg opakowanie Szt. 15 12. Mieszanka kompotowa – 2,5kg opakowanie Szt. 20 13. Ryba Miruna kg. 10 14. Makrela kg. 5 15. Uszka – opakowanie 2,5kg Szt. 5 16. Zupa jarzynowa mrożona 2,5kg Szt. 10 17. Pasta rybna Szt. 30 18. Szpinak mrożony 2,5kg Szt. 10
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15211000-0, 15331000-7, 15331170-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

32

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 32: Warzywa, owoce, kiszonki CPV: 15331100-8, 153000000-1, 03212100-1, 03221000-6, 03221100-7, 03221300-9, 03221400-0, 03222110-7,03222320-2 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Banan kg 80 2. Jabłka kg 80 3. Cytryna kg 5 4. Pomarańcza kg 15 5. Winogrono białe kg 8 6. Kiwi kg 15 7. Mandarynka kg 15 8. Gruszka kg 15 9. Koper świeży-pęczek szt. 20 10. Natka pietruszki-pęczek szt. 20 11. Burak czerwony kg 15 12. Marchewka kg 170 13. Seler świeży kg 15 14. Por świeży szt. 15 15. Kalafior świeży szt. 15 16. Ogórek świeży kg 40 17. Pomidor kg 35 18. Kapusta kiszona kg 15 19. Kapusta biała kg 15 20. Kapusta pekińska szt. 25 21. Cebula biała kg 20 22. Czosnek główka szt. 20 23. Ziemniaki kg 250 24. Papryka świeża kg 20 25. Fasola „Jasiek” kg 10 26. Pieczarka świeża kg 15 27. Groch połówki 500g kg 15 28. Truskawki kg 5 29. Sałata zielona Szt. 40 30. Sałata lodowa Szt 40 31 Brokół świeży Szt. 50 32 Kapusta czerwona Szt. 25 33 Szczypiorek pęczek Szt. 25 34 Rzodkiewka pęczek Szt. 25
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331100-8, 15300000-0, 03212100-1, 03221000-6, 03221100-7, 03221300-9, 03221400-0, 03222110-7, 03222320-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

33

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 33: Jaja CPV 03142500-3 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Jaja świeże duże L szt. 300
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03142500-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

34

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 34: Wyroby ciastkarskie i ciasta CPV: 15812000-3, Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Drożdżówka Kołaczyk szt. 100 2. Pączek z marmoladą szt. 100 3. Drożdżówka - rogal szt. 100 4. Drożdżówka - jagodzianka szt. 100 5. Koperta ciastko francuskie szt. 100 6. Kapuśniaczki szt. 100 7. Babka piaskowa Szt. 30 8. Herbatniki – opakowanie- 350g Szt. 50 9. Chałka 300g szt 50
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15812000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

35

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 35: Pieczywo CPV: 15811000-6, 15811100-7, 15811400-0, Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Chleb mieszany - 450g szt. 100 2. Bułka pszenna - 70g szt. 500 3. Bułka razowa - 70g szt. 500 4. Groszek ptysiowy- 150g szt. 30 5. Chleb gracham- 450g Szt. 150 6. Chleb pszenny - 450g Szt. 150 7. Bułka tarta 5kg Szt. 10
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15811000-6, 15811100-7, 15811400-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

36

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 36: Nabiał i jego przetwory CPV: 15500000-3, 15510000-6, 15530000-2,15551000-5, Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Masło klarowane – 500g szt. 18 2. Śmietana 18% - 400 ml szt. 100 3. Ser biały tłusty kg 20 4. Ser żółty salami kg 15 5. Jogurt pitny – 250g szt. 250 6. Mleko w kartonie 2% tłuszczu - 1000ml szt. 150 7. Serek gratka - 115g Szt. 250 8. Jogurt naturalny - 180g Szt. 100 9. Masło kostka - 200g Szt. 50 10. Margaryna mleczna - 250g Szt. 50 11. Śmietana 30% - 400ml Szt. 20 12. Serek naturalny - 200g almette Szt. 30 13. Serek waniliowy - 200g Szt. 200 14. Kefir 1L Szt. 40
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3, 15510000-6, 15530000-2, 15551000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

37

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 37: Woda mineralna CPV: 15981000-8 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Woda mineralna niegazowana 1,5 l szt. 400
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15981000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

38

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 38: Przyprawy CPV: 15870000-7, 158711100-5, 15871200-6, 15871230-5, 15871250-1, 15871260-4, 15871270-7, 15871273-8, 1582000-1, 15872100-2, 15872200-3, 15872300-4, 15872400-5, 15831000-2, 15331425-2 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Zioła toskańskie - opakowanie 25g szt. 25 2. Lubczyk otarty – opakowanie 20g szt. 30 3. Papryka słodka czerwona – opakowanie 20g szt. 30 4. Pieprz mielony – opakowanie 20g szt. 35 5. Ziele angielskie – opakowanie 15g szt. 30 6. Kminek cały – opakowanie 20g szt. 30 7. Liść laurowy – opakowanie 6g szt. 40 8. Majeranek suszony – opakowanie 8g szt. 40 9. Koper suszony – opakowanie 10g szt. 25 10. Oregano – opakowanie 20g szt. 25 11. Bazylia – opakowanie 20g szt. 30 12. Tymianek – opakowanie 20g szt. 30 13. Sos sałatkowy – opakowanie 9g szt. 40 14. Cukier 1kg szt. 110 15. Cukier puder – opakowanie 500g szt. 25 16. Ketchup łagodny – 1 kg szt. 30 17. Sól morska jodowana drobna – 1 kg szt. 30 18. Cukier waniliowy – 30g szt. 40 19. Cynamon mielony – opakowanie 15g szt. 40 20. Koncentrat pomidorowy 30% pasteryzowany – 850g szt. 40 21. Sos do spagetti typu “Bolonese” - 350g słoik szt. 60 22. Kucharek 1 kg kg 15 23. Maga Knorr -1000ml szt 10 24. Majonez 900ml Szt. 10 25. Musztarda – 1 kg Szt. 10 26. Proszek do pieczenia – 15 g opakowanie szt 40 27. Barszcz biały – 66g - opakowanie Szt. 30 28. Czosnek granulowany – opakowanie 25g Szt. 30 29. Ocet spiryt. 10% 0,5l Szt. 5 30. Kwasek cytrynowy 1kg Szt. 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15870000-7, 15871110-0, 15871200-6, 15871230-5, 15871250-1, 15871260-4, 15871270-7, 15871273-8, 15820000-1, 15872100-2, 15872200-3, 15872300-4, 15872400-5, 15831000-2, 15331425-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

39

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 39: Produkty przemiału ziarna CPV: 15841000-5, 15841300-8, 15851110-2, 15614100-6, 15890000-3,15891000-0, 15613311-1 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Kasza wiejska – 5 kg szt. 15 2. Ryż biały – 5 kg szt. 15 3. Mąka pszenna typ 450 – 5 kg szt. 15 4. Makaron świerki – 5 jajeczny - 3kg szt. 15 5. Makaron łazankowy – 5 jajeczny - 3kg szt. 15 6. Makaron nitki – 5 jajeczny- 3kg szt. 15 7. Makaron literki -3kg szt 15 8. Mąka tortowa – 5 kg Szt. 15 9. Makaron spagetti - 3kg Szt. 15 10. Płatki kukurydziane -1000g Szt. 20 11. Płatki kulki - 500g Szt. 15 12. Kasza manna – 5 kg kg. 20 13. Mąka ziemniaczana kg. 10 14. Płatki owsiane – 5 kg Szt. 20 15. Kasza jęczmienna 5kg Szt. 10 16. Kasza gryczana 5kg Szt. 10 17. Kasza jaglana 5kg Szt. 10 18. Kasza kus kus 5kg Szt. 10 19. Mleko BEBIKO 1 800g Szt 10 20. Mleko BEBIKO2 800g Szt 30 21. Kaszka mleczna 180g -smakowe Szt. 50 22. Kaszka ryżowe 180g - smakowe Szt. 30
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15841000-5, 15841300-8, 15851110-2, 15614100-6, 15890000-3, 15891000-0, 15613311-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

40

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 40: Różne artykuły CPV: 15332400-8, 15332290-3, 15864100-3, 15841000-5 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Chrzan tarty w słoiku – 1kg szt. 10 2. Groszek konserwowy – 400g szt. 50 3. Kukurydza konserwowa – 400g szt. 50 4. Olej z pierwszego tłoczenia – 3L szt. 25 5. Ćwikła z chrzanem – 900g szt. 25 6. Ogórek kwaszony – 900g szt. 25 7. Żurek w słoiku – 460g szt. 20 8. Koncentrat barszczu - 300ml szt. 30 9. Budyń śmietankowy/ waniliowy 1kg szt 15 10. Dżem truskawkowy niskosłodzony 450g Szt. 35 11. Kisiel 1kg różne smaki: truskawkowy, poziomkowy, malina Szt. 10 12. Herbata liściasta, czarna ekspresowa 100 torebek np. Lipton Szt. 10 13. Herbata owocowa, różne smaki opakowanie 25 torebek Szt. 10 14. Kawa zbożowa -200g Szt. 20 15. Nutella – 600g Szt. 5 16. Pomidory w puszce - 400g Szt. 10 17. Ananas puszka - 560g Szt. 25 18. Brzoskwinia puszka- 500g Szt. 25 19. Kakao – 300g - opakowanie Szt. 20 20. Galaretka - 1kg Szt. 10 21. Drożdże - 100g Szt. 30 22. Miód naturalny – 1 l Szt. 5 23 Powidło śliwkowe 1kg Szt. 10 24 Sos malinowy 1kg Szt. 8
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15332400-8, 15332290-3, 15864100-3, 15841000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

41

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 41: Dodatki deserowe CPV: 15840000-8, 15320000-7, 15321000-4 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Baton zbożowy – 50g szt. 600 2. Baton mussli – 40g szt. 600 3. Wafle z pełnoziarnistej kukurydzy – 30g szt. 500 4. Sok owocowy 100% - 200ml szt. 400 6. Sok 1l szt 300 7. Biszkopty - 150g szt 50
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15840000-8, 15320000-7, 15321000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

42

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 42: Mięso, wędliny, drób i jego przetwory CPV: 15100000-9, 15110000-2, 15112000-6, 15112130-6, 15112120-3, 15112100-7 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Boczek wędzony kg 130 2. Filet drobiowy kg 350 3. Kiełbasa wiejska kg 40 4. Karczek wieprzowy b/k kg 250 5. Karczek wieprzowy b/k – mielony kg 150 6. Kurczak – cały kg 150 7. Schab b/k kg 150 8. Parówki z szynki 90% mięsa kg 150 9. Filet z indyka kg. 100 10. Kiełbasa zwyczajna kg. 60 11. Łopatka b/k kg. 100 12. Porcja rosołowa kg. 150 13. Szynka niekopcona kg 15 14. Szynka krucha kg. 10 15. Kiełbasa szynkowa kg. 10 16. Kiełbasa krakowska kg. 10 17. Kiełbasa żywiecka kg 15 18. Szynka biała kg 15 19. Szynka konserwowa kg. 15 20. Udziec cielęcy kg. 30 21. Szponder wołowy kg 25 22. Udka z kurczaka kg 35
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9, 15110000-2, 15112000-6, 15112130-6, 15112120-3, 15112100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

43

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 43: Ryby, mrożonki CPV: 15211000-0; 15331000-7, 15331170-9 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Marchewka mrożona – 2,5 kg szt. 25 2. Brokuła mrożona –2 kg szt. 25 3. Mieszanka warzywna – 2,5kg szt. 25 4. Kalafior mrożony – 2,5kg szt. 25 5. Warzywa na patelnię – 2,5kg szt. 25 6. Zupa grzybowa z makaronem – mrożona – 450g szt. 10 7. Truskawka mrożona – 2,5kg szt. 15 8. Pierogi ruskie – 2,5kg szt. 25 9. Pierogi z truskawkami – 2,5g szt. 25 10. Ryba – sola mrożona kg. 40 11. Frytki – 2,5kg opakowanie Szt. 20 12. Mieszanka kompotowa – 2,5kg opakowanie Szt. 30 13. Ryba Miruna kg. 25 14. Makrela kg. 10 15. Uszka – opakowanie 2,5kg Szt. 10 16. Zupa jarzynowa mrożona 2,5kg Szt. 20 17. Pasta rybna Szt. 30 18. Szpinak mrożony 2,5kg Szt. 20
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15211000-0, 15331000-7, 15331170-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

44

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 44: Warzywa, owoce, kiszonki CPV: 15331100-8, 153000000-1, 03212100-1, 03221000-6, 03221100-7, 03221300-9, 03221400-0, 03222110-7,03222320-2 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Banan kg 150 2. Jabłka kg 150 3. Cytryna kg 15 4. Pomarańcza kg 25 5. Winogrono białe kg 15 6. Kiwi kg 25 7. Mandarynka kg 25 8. Gruszka kg 25 9. Koper świeży-pęczek szt. 35 10. Natka pietruszki-pęczek szt. 35 11. Burak czerwony kg 25 12. Marchewka kg 250 13. Seler świeży kg 25 14. Por świeży szt. 30 15. Kalafior świeży szt. 35 16. Ogórek świeży kg 60 17. Pomidor kg 50 18. Kapusta kiszona kg 30 19. Kapusta biała kg 30 20. Kapusta pekińska szt. 40 21. Cebula biała kg 30 22. Czosnek główka szt. 30 23. Ziemniaki kg 350 24. Papryka świeża kg 30 25. Fasola „Jasiek” kg 20 26. Pieczarka świeża kg 30 27. Groch połówki 500g kg 30 28. Truskawki kg 10 29. Sałata zielona Szt. 60 30. Sałata lodowa Szt 60 31 Brokół świeży Szt. 60 32 Kapusta czerwona Szt. 40 33 Szczypiorek pęczek Szt. 40 34 Rzodkiewka pęczek Szt. 40
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331100-8, 15300000-0, 03212100-1, 03221000-6, 03221100-7, 03221300-9, 03221400-0, 03222110-7, 03222320-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

45

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 45: Jaja CPV 03142500-3 Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Jaja świeże duże L szt. 400
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03142500-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

46

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 46: Wyroby ciastkarskie i ciasta CPV: 15812000-3, Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Drożdżówka Kołaczyk szt. 200 2. Pączek z marmoladą szt. 200 3. Drożdżówka - rogal szt. 200 4. Drożdżówka - jagodzianka szt. 200 5. Koperta ciastko francuskie szt. 200 6. Kapuśniaczki szt. 200 7. Babka piaskowa Szt. 60 8. Herbatniki – opakowanie- 350g Szt. 70 9. Chałka 300g szt 70
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15812000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

47

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 47: Pieczywo CPV: 15811000-6, 15811100-7, 15811400-0, Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Chleb mieszany - 450g szt. 150 2. Bułka pszenna - 70g szt. 600 3. Bułka razowa - 70g szt. 600 4. Groszek ptysiowy- 150g szt. 50 5. Chleb gracham- 450g Szt. 150 6. Chleb pszenny - 450g Szt. 150 7. Bułka tarta 5kg Szt. 10
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15811000-6, 15811100-7, 15811400-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

48

Nazwa:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 48: Nabiał i jego przetwory CPV: 15500000-3, 15510000-6, 15530000-2,15551000-5, Lp. Nazwa artykułu J. miary Ilość 1. Masło klarowane – 500g szt. 30 2. Śmietana 18% - 400 ml szt. 200 3. Ser biały tłusty kg 30 4. Ser żółty salami kg 20 5. Jogurt pitny – 250g szt. 300 6. Mleko w kartonie 2% tłuszczu - 1000ml szt. 200 7. Serek gratka - 115g Szt. 300 8. Jogurt naturalny - 180g Szt. 150 9. Masło kostka - 200g Szt. 60 10. Margaryna mleczna - 250g Szt. 60 11. Śmietana 30% - 400ml Szt. 30 12. Serek naturalny - 200g almette Szt. 40 13. Serek waniliowy - 200g Szt. 250 14. Kefir 1L Szt. 50
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3, 15510000-6, 15530000-2, 15551000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60,00

b) Termin płatności faktur – w dniach

20,00

c) Czas reakcji na reklamację – w godzinach

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


Dół formularza

Początek formularza

Dół formula

 

 
Zalaczniki:
siwz-artykuly-spozywcze.pdf
zalacznik-nr-1-2-4.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-popr.pdf
zalacznik-nr-5-szczegolowy-opis-zamowienia.pdf
zalacznik-nr-6-a-formularz-sp-brzezna-cz.-1-12.xls
zalacznik-nr-6-b-formularz-sp-podegrodzie-cz.-13-24.xls
zalacznik-nr-6-c-formularz-sp-olszana-cz.-25-36.xls
zalacznik-nr-6-d-formularz-gminny-zlobek-w-podegrodziu-cz.-37-48.xls
««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie