Kontrole

2009 rok

 
data publikacji:  16-04-2009 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  16-04-2009 | 00:00
Zarzadzenie Nr 373 w sprawie powołania zespołu d/s przeprowadzania kontroli przestrzegania prawa 16.04.2009

ZARZĄDZENIE Nr 373/2009

Wójta Gminy Podegrodzie

z dnia 16.04.2009 roku

 

 

w sprawie powołania zespołu d/s przeprowadzania kontroli  przestrzegania prawa z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz ochrony środowiska na terenie Gminy Podegrodzie

 

Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tj., Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Podegrodzie zarządza,

 co następuje:

 

§1

Powołuje się zespół ds. przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów prawa z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz ochrony środowiska w składzie:

1.      Ewelina Skuza - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa,

2.      Marzena Duda - referent ds. rolnictwa,

3.      Sebastian Popardowski - specjalista ds. oczyszczalni ścieków,

4.      Elżbieta Popardowska - pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych,

5.      Jan Plata - robotnik gospodarczy.

 

§2

Na przewodniczącego Zespołu powołuję Panią Ewelinę Skuza.

 

§ 3

Zespół Pełni  rolę  organu doradczego i opiniującego dla Wójta Gminy Podegrodzie.

 

§ 4

Do zadań zespołu będzie należało w szczególności kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz ochrony środowiska przez mieszkańców zamieszkujących na terenie  Gminy Podegrodzie oraz przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Podegrodzie, a wynikających z:

a)       ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tj., Dz.U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.),

b)       ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Tj., Dz.U. z 2008 roku Nr 25, poz.150, z późn. zm.),

c)       ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Tj., Dz.U. z 2007 roku Nr 39, poz. 251,                 z późn. zm.),

d)       innych ustaw i przepisów wykonawczych dotyczących ochrony środowiska, z których wynika, że do ich przestrzegania zobowiązane są organy Gminy Podegrodzie.

 

§ 5

Zespół podejmuje swoje czynności kontrolne na podstawie indywidualnego upoważnienia pisemnego wydanego przez Wójta Gminy Podegrodzie.

 

 

 

§ 6

Z każdej czynności kontrolnej zespół sporządza protokół pokontrolny i przedkłada go wraz z wnioskami Wójtowi Gminy.

 

§ 7

Przepisy niniejszego Zarządzenia nie mają zastosowania do czynności wykonywanych                  w ramach toczących się postępowań administracyjnych wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego i innych ustaw.

 

§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Podegrodzie.

 

§ 9

Traci moc Zarządzenie Nr 265/2008 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 26.06.2008 roku w sprawie powołania zespołu d/s przeprowadzania kontroli  przestrzegania prawa z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz ochrony środowiska na terenie Gminy Podegrodzie.

 

§ 10

Zarządzenie wchodzie w życie z dniem podpisania.

 

   

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

(-)inż. Stanisław Łatka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie