Ogłoszenia o wyborze ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  31-12-2018 | 12:31
data ostatniej modyfikacji:  31-12-2018 | 12:31
data wytworzenia dokumentu:  31-12-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022” dot. części nr II 31.12.2018

 

Ogłoszenie

 

Podegrodzie, 31.12.2018 r.

Znak: DIN-ZA.271.1.22.2018        

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022” dot. części nr II

 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym p.n. „Odbiór               i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022”

1)    wybrana została oferta nr 2 dla części nr II: dot. odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022:

 

Konsorcjum: PMP STYLE Sp. z o.o.

z siedzibą Naściszowa 60, 33-300 Nowy Sącz

Partner: Firma Handlowo – Usługowa „Pałka” Seweryn Pałka

z siedzibą Łososina Dolna 37, 33-314 Łososina Dolna

z ceną ofertową: 283.824,00 zł, terminem płatności faktur: 30 dni
oraz ilością godzin dostępności do podstawionych kontenerów: 12 godz.

U Z A S A D N I E N I E

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją  i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz ilością godzin dostępności do podstawionych kontenerów otrzymała największą łączną sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz ilością godzin dostępności do podstawionych kontenerów:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena

Termin płatności faktur

Czas realizacji zgłoszonej reklamacji

Łączna ilość punktów

1

SUEZ MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.

 

ul. Kosiarzy 5A

30-731 Kraków

Odział w Nowym Sączu

ul. Jana Pawła II 37

33-300 Nowy Sącz

56,88

20,00

20,00

96,88

2

Konsorcjum:

PMP STYLE Sp. z o.o.

Partner:

Firma Handlowo – Usługowa „Pałka” Seweryn Pałka

 

Konsorcjum:

Naściszowa 60

33-300 Nowy Sącz

Partner:

Łososina Dolna 37

33-314 Łososina Dolna

60

20,00

20,00

100

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie