Ogłoszenia o wyborze ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  17-12-2018 | 11:54
data ostatniej modyfikacji:  17-12-2018 | 11:54
data wytworzenia dokumentu:  17-12-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022” dot. części nr I 17.12.2018

Ogłoszenie

 

Podegrodzie, 14.12.2018 r.

Znak: DIN-ZA.271.1.22.2018        

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022” dot. części nr I

 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym p.n. „Odbiór               i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022”

1)    wybrana została oferta nr 3 dla części nr I: dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych             z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019 -2022:

 

AVR Spółka Akcyjna

z siedzibą ul. Józefa Dietla 93/4, 31-031 Kraków

z ceną ofertową: 8.134.836,48 , terminem płatności faktur: 30 dni
oraz czasem realizacji zgłoszonej reklamacji: 6 godz.

U Z A S A D N I E N I E

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją                      i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz czasem realizacji zgłoszonej reklamacji otrzymała największą łączną sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz czasem realizacji zgłoszonej reklamacji:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena

Termin płatności faktur

Czas realizacji zgłoszonej reklamacji

Łączna ilość punktów

1

SUEZ MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.

 

ul. Kosiarzy 5A

30-731 Kraków

Odział w Nowym Sączu

ul. Jana Pawła II 37

33-300 Nowy Sącz

55,22

20,00

20,00

95,22

2

AVR Spółka Akcyjna

 

ul. Józefa Dietla 93/4

31-031 Kraków

60

20,00

20,00

100

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie