Ogłoszenia o wyborze ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  13-12-2018 | 11:44
data ostatniej modyfikacji:  13-12-2018 | 11:44
data wytworzenia dokumentu:  13-12-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022” dot. części nr III i IV 13.12.2018

Ogłoszenie

Podegrodzie, 12.12.2018 r.

Znak: DIN-ZA.271.1.22.2018        

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranychz terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022” dot. części nr III i IV

 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym p.n. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022”

1)    wybrana została oferta nr 1 dla części nr III: dot. odbioru, sprzątania i zagospodarowania odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022:

 

SUEZ MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.

z siedzibą ul. Kosiarzy 5A, 30-731 Kraków

Odział w Nowym Sączu, ul. Jana Pawła II 37, 33-300 Nowy Sącz

z ceną ofertową: 334.368,00 , terminem płatności faktur: 30 dni
oraz czas
em realizacji zgłoszonej reklamacji: 6 godz.

U Z A S A D N I E N I E

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz czasem realizacji zgłoszonej reklamacji otrzymała największą łączną sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz czasem realizacji zgłoszonej reklamacji:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena

Termin płatności faktur

Czas realizacji zgłoszonej reklamacji

Łączna ilość punktów

1

SUEZ MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.

 

ul. Kosiarzy 5A

30-731 Kraków

Odział w Nowym Sączu

ul. Jana Pawła II 37

33-300 Nowy Sącz

60,00

20,00

20,00

100

2

Konsorcjum:

PMP STYLE Sp. z o.o.

Partner:

Firma Handlowo – Usługowa „Pałka”

Seweryn Pałka

Konsorcjum:

Naściszowa 60

33-300 Nowy Sącz

Partner:

Łososina Dolna 37

33-314 Łososina Dolna

54,32

20,00

20,00

94,32

2)    wybrana została oferta nr 1 dla części nr IV: dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych w Gminie Podegrodzie w latach 2019-2022

 

SUEZ MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.

z siedzibą ul. Kosiarzy 5A, 30-731 Kraków

Odział w Nowym Sączu, ul. Jana Pawła II 37, 33-300 Nowy Sącz

z ceną ofertową: 353.808,00 zł, terminem płatności faktur: 30 dni
oraz czasem realizacji zgłoszonej reklamacji: 6 godz.

U Z A S A D N I E N I E

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz czasem realizacji zgłoszonej reklamacji otrzymała największą łączną sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz czasem realizacji zgłoszonej reklamacji:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena

Termin płatności faktur

Czas realizacji zgłoszonej reklamacji

Łączna ilość punktów

1

SUEZ MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.

 

ul. Kosiarzy 5A

30-731 Kraków

Odział w Nowym Sączu

ul. Jana Pawła II 37

33-300 Nowy Sącz

60,00

20,00

20,00

100

2

Konsorcjum:

PMP STYLE Sp. z o.o.

Partner:

Firma Handlowo – Usługowa „Pałka”

Seweryn Pałka

Konsorcjum:

Naściszowa 60

33-300 Nowy Sącz

Partner:

Łososina Dolna 37

33-314 Łososina Dolna

53,24

20,00

20,00

93,24

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie