Ogłoszenia o wyborze ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  27-11-2018 | 15:00
data ostatniej modyfikacji:  27-11-2018 | 15:00
data wytworzenia dokumentu:  27-11-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019”II dotyczy części nr I, III i IV 27.11.2018

Ogłoszenie

 

Podegrodzie, 27.11.2018  r.

Znak: DIN-ZA.271.1.31.2018                                                                                      

 

Dotyczy:    zamówienia publicznego p.n. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym  2018/2019”II dotyczy części nr I, III i IV

 

 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym p.n. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019” II:

1)    wybrana została oferta nr 1 dla części nr I:

 

Spółdzielnia Usług Rolniczych w Podegrodziu

z siedzibą w Brzeznej, 33-386 Podegrodzie

z ceną ofertową: 174.907,50 zł brutto,  terminem płatności faktur: 30 dni

i czasem reakcji na usunięcie nieprawidłowości: 90 min

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją
i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur i czasem reakcji na usunięcie nieprawidłowości oferta otrzymała maksymalną łączną ilość punktów tj. 100 pkt.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny i czasem reakcji na usunięcie nieprawidłowości:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ilość punktów

cena

Ilość punktów

termin płatności faktur

Ilość punktów

czas reakcji
na usunięcie nieprawidłowości

Łączna ilość punktów

1

Spółdzielnia Usług Rolniczych
w Podegrodziu
z/s w Brzeznej

Brzezna

33-386 Podegrodzie

60

20

20

100

 

2) wybrana została oferta nr 2 dla części nr III:

 

Zmechanizowane Roboty Ziemne Usługi Transportowe Andrzej Kuchnia

z siedzibą Długołęka Świerkla 159, 33-386 Podegrodzie

z ceną ofertową: 216.460,00 zł brutto, terminem płatności faktur: 30 dni

i czasem reakcji na usunięcie nieprawidłowości: 30 min

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją
i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur i czasem reakcji na usunięcie nieprawidłowości oferta otrzymała maksymalną łączną ilość punktów tj. 100 pkt.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny i czasem reakcji na usunięcie nieprawidłowości:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ilość punktów

cena

Ilość punktów

termin płatności faktur

Ilość punktów

czas reakcji
na usunięcie nieprawidłowości

Łączna ilość punktów

2

Zmechanizowane Roboty Ziemne Usługi Transportowe Andrzej Kuchnia

Długołęka Świerkla 159

33-386 Podegrodzie

60

20

20

100

 

3)    wybrana została oferta nr 1 dla części nr IV:

 

Spółdzielnia Usług Rolniczych w Podegrodziu

z siedzibą w Brzeznej, 33-386 Podegrodzie

z ceną ofertową: 246.020,00 zł brutto,  terminem płatności faktur: 30 dni

i czasem reakcji na usunięcie nieprawidłowości: 90 min

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją
i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur i czasem reakcji na usunięcie nieprawidłowości oferta otrzymała maksymalną łączną ilość punktów tj. 100 pkt.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny i czasem reakcji na usunięcie nieprawidłowości:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ilość punktów

cena

Ilość punktów

termin płatności faktur

Ilość punktów

czas reakcji
na usunięcie nieprawidłowości

Łączna ilość punktów

1

Spółdzielnia Usług Rolniczych
w Podegrodziu
z/s w Brzeznej

Brzezna

33-386 Podegrodzie

60

20

20

100

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie