Ogłoszenia o wyborze ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  23-11-2018 | 15:31
data ostatniej modyfikacji:  23-11-2018 | 15:31
data wytworzenia dokumentu:  23-11-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II dot. drogi wewnętrznej 23.11.2018

Ogłoszenie

 

Podegrodzie, 23.11.2018 r.

Znak: DIN-ZA.271.1.33.2018        

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n.BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II dot. drogi wewnętrznej

 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym p.n. „BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II dot. drogi wewnętrznej”

1)    wybrana została oferta nr 1:

 

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając

z siedzibą Kamienica 477, 34-608 Kamienica

z ceną ofertową: 143.660,03 zł brutto, terminem płatności: 30 dni
i udzielonym okresem gwarancji:
72 m-ce

U Z A S A D N I E N I E

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji otrzymała największą łączną sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena

Termin płatności faktur

Okres rękojmi
i gwarancji

Łączna ilość punktów

1

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając

Kamienica 477

34-608 Kamienica

60,00

20,00

20,00

100

2

„IMBUD” Ignacy Śledź

 

Naszacowice 124

33-386 Podegrodzie

52,65

20,00

20,00

92,65

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie