Ogłoszenia o wyborze ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  31-08-2018 | 14:59
data ostatniej modyfikacji:  31-08-2018 | 14:59
data wytworzenia dokumentu:  31-08-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 899 271,50 zł oraz sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 100 728,50 zł” 31.08.2018

Ogłoszenie

 

Podegrodzie, 31.08.2018 r.

Znak: DIN-ZA.271.1.20.2018        

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 899 271,50 zł oraz sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 100 728,50

 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym p.n. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 899 271,50 zł oraz sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 100 728,50 :

1)    wybrana została oferta nr 2:

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu

z siedzibą Podegrodzie 223, 33-386 Podegrodzie

z ceną ofertową: 823.405,62 zł przy czym marża wynosi: 0,59 %,

terminem uruchomienia transzy kredytu: 1 dzień

oraz dodatkową karencją w spłacie kapitału kredytu: 11 miesięcy

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawcy spełnili wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, a ich oferty są zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem uruchomienia transzy kredytu oraz dodatkową karencją w spłacie kapitału kredytu oferta otrzymała największą łączną maksymalna sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem uruchomienia transzy kredytu oraz dodatkową karencją w spłacie kapitału kredytu:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena

Termin uruchomienia transzy kredytu

Dodatkowa karencja w spłacie kapitału kredytu

Łączna ilość punktów

1

Powszechna Kasa Oszczędności Spółka Akcyjna w Warszawie

Południowy Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach

Regionalne Centrum Korporacyjne w Krakowie

Al. Pokoju 5

31-548 Kraków

52,92

30

10

92,92

2

Bank Spółdzielczy
w Podegrodziu

Podegrodzie 223

33-386 Podegrodzie

60

30

10

100

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie