Ogłoszenia o wyborze ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  14-08-2018 | 10:00
data ostatniej modyfikacji:  14-08-2018 | 10:00
data wytworzenia dokumentu:  14-08-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
Przygotowanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018, 2019, 2020 roku dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówki i kuchni w Szkole Podstawowej w Podegrodziu 14.08.2018

Ogłoszenie

Podegrodzie, dnia 10.08.2018 r.

DIN-ZA.271.4.2.2018

 

Dotyczy: zamówienia na „Przygotowanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018, 2019, 2020 roku dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówki i kuchni w Szkole Podstawowej w Podegrodziu”.

 

Gmina Podegrodzie, iż na w/w zadanie prowadzonego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro i informuje, że wybrana została oferta nr 2:

 

Spółdzielnia Socjalna Wiejski Kociołek

z siedzibą Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie

z ceną ofertową: 180.218,00 zł, terminem płatności faktur: 30 dni
i aktywizacją zawodową osób bezrobotnych:
2 osoby

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna z ogłoszeniem i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz aktywizacja zawodową osób bezrobotnych oferta otrzymała największą łączną maksymalna sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz aktywizacją zawodową osób bezrobotnych:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena
- w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

Łączna ilość punktów

1

COLLOSSUS

Jabłońska Joanna

ul. Ks. Kruczka 50

33-335 Nawojowa

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Spółdzielnia Socjalna

Wiejski Kociołek

Podegrodzie 248

33-386 Podegrodzie

60

20

20

100

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie