Ogłoszenia o wyborze ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  27-07-2018 | 12:36
data ostatniej modyfikacji:  27-07-2018 | 12:36
data wytworzenia dokumentu:  27-07-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
„Remont drogi rolniczej Wola Brzezińska pod Gwizdor w miejscowości Gostwica w km 0+000 – 0+418” 27.07.2018

Ogłoszenie

 

Podegrodzie, 25.07.2018 r.

Znak: DIN-ZA.271.1.13.2018    

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Remont drogi rolniczej Wola Brzezińska pod Gwizdor                         w miejscowości Gostwica w km 0+000 – 0+418”

 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym p.n. Remont drogi rolniczej Wola Brzezińska pod Gwizdor w miejscowości Gostwica                   w km 0+000 – 0+418

1)    wybrana została oferta nr 1:

 

„IMBUD” Ignacy Śledź

z siedzibą Naszacowice 124, 33-386 Podegrodzie

z ceną ofertową: 149.174,87 zł, terminem płatności faktur: 30 dni
oraz udzielonym okresem gwarancji: 72 m-ce

U Z A S A D N I E N I E

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji otrzymała największą łączną sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena

Termin płatności faktur

Okres rękojmi
i gwarancji

Łączna ilość punktów

1

„IMBUD” Ignacy Śledź

 

Naszacowice 124

33-386 Podegrodzie

60

20

20

100

2

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając

Kamienica 477

34-608 Kamienica

56,91

20

16,67

93,58

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka Akcyjna

ul. Jagodowa 55

33-300 Nowy Sącz

56,14

20

20

96,14

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie