Ogłoszenia o wyborze ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  06-07-2018 | 09:12
data ostatniej modyfikacji:  06-07-2018 | 09:12
data wytworzenia dokumentu:  06-07-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018, 2019 i 2020 roku dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówki i kuchni w Gminnym Żłobku w Podegrodziu oraz żywienie całodzienne dzieci w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu i Gminnym Żłobku w Podegrodziu nie korzystających z programu dożywiania 06.07.2018

Ogłoszenie

 

Podegrodzie, 05.07.2018 r.

Znak: DIN-ZA.271.4.1.2018

 

Dotyczy: zamówienia na „Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach  realizacji wieloletniego programu wspierania  gmin  w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w  2018, 2019 i 2020 roku dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówki i kuchni w Gminnym Żłobku w Podegrodziu oraz żywienie całodzienne dzieci w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu i Gminnym Żłobku w Podegrodziu nie korzystających z programu dożywiania”.

 

Gmina Podegrodzie dziękuje za złożenie oferty w sprawie udzielenia zamówienia na w/w zadanie prowadzonego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro i informuje, że wybrana została oferta:

 

Usługi Kateringowe Anna Konstanty

z siedzibą Stadła 161, 33-386 Podegrodzie

z ceną ofertową: 510.032,00 zł, terminem płatności faktur: 30 dni
i aktywizacją zawodową osób bezrobotnych:
2 osoby

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz aktywizacja zawodową osób bezrobotnych oferta otrzymała największą łączną maksymalna sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz aktywizacją zawodową osób bezrobotnych:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena
- w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

Łączna ilość punktów

1

Usługi Kateringowe

Anna Konstanty

Stadła 161

33-386 Podegrodzie

60

20

20

100

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie