Ogłoszenia o wyborze ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  09-05-2018 | 08:51
data ostatniej modyfikacji:  09-05-2018 | 08:51
data wytworzenia dokumentu:  09-05-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
Budowa KAPLICY CMENTARNEJ w Podegrodziu 09.05.2018

Ogłoszenie

 

Podegrodzie, 09.05.2018 r.

Znak: DIN-ZA.271.1.11.2018

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Budowa KAPLICY CMENTARNEJ w Podegrodziu”

 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym p.n. „Budowa KAPLICY CMENTARNEJ w Podegrodziu”

1)    wybrana została oferta nr 2:

 

STEBUD Jan Stec

z siedzibą Kicznia 126, 33-390 Łącko

z ceną ofertową: 569.999,34 , terminem płatności faktur: 30 dni
oraz udzielonym okresem gwarancji: 72 m-ce

U Z A S A D N I E N I E

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji otrzymała największą łączną sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena

Termin płatności faktur

Okres rękojmi i gwarancji

Łączna ilość punktów

1

Zakład Remontowo – Budowlany

Wiesław Czop

Podegrodzie 210A

33-386 Podegrodzie

55,25

20

20

95,25

2

STEBUD Jan Stec

 

Kicznia 126

33-390 Łącko

60

20

20

100

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie