Ogłoszenia o wyborze ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  29-03-2018 | 13:55
data ostatniej modyfikacji:  29-03-2018 | 13:55
data wytworzenia dokumentu:  29-01-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
„Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2018 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi” 29.03.2018

Ogłoszenie

Podegrodzie, 28.03.2018 r.

Znak: DIN-ZA.271.1.9.2018

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2018 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi”.

 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym p.n. Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2018 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi:

1)    wybrana została oferta nr 1:

IMBUD Ignacy Śledź

z siedzibą Naszacowice 124, 33-386 Podegrodzie

z ceną ofertową: 264.388,50 , terminem płatności faktury: 30 dni
oraz termin realizacji zamówienia:
30.06.2018 r.

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur i terminem realizacji zamówienia oferta otrzymała maksymalną łączną ilość punktów tj. 100 pkt.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz terminem realizacji zamówienia:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ilość punktów

cena

Ilość punktów

termin płatności faktur

Ilość punktów

termin realizacji robót

Łączna ilość punktów

1

IMBUD Ignacy Śledź

 

Naszacowice 124

33-386 Podegrodzie

60

20

20

100

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie