Ogłoszenia o wyborze ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  28-08-2019 | 14:32
data ostatniej modyfikacji:  28-08-2019 | 14:32
autor dokumentu: Marta Kołdras
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
   
„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeznej” 28.08.2019

Ogłoszenie

Podegrodzie, 28.08.2019  r.

Znak: DIN-ZA.271.1.15.2019

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeznej”

 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym p.n. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeznej:

1)    wybrana została oferta nr 1:

 

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

z siedzibą ul. Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko - Biała

z ceną ofertową: 779.943,00 , terminem płatności faktury: 14 dni
oraz okres rękojmi i
gwarancji: 24 m-ce

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminu płatności faktur oraz udzielonego terminu płatności faktur oferta otrzymała największą łączną maksymalna sumę punktów: 80,00.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena
- w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Okres gwarancji – w miesiącach

Łączna ilość punktów

1

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

ul. Bestwińska 105A

43-346 Bielsko - Biała

60,00

20,00

0,00

80,00

 

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie