Ogłoszenia o wyborze ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  25-07-2019 | 08:27
data ostatniej modyfikacji:  25-07-2019 | 08:27
data wytworzenia dokumentu:  25-07-2019
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
„Remont drogi rolniczej „Łąki Mrozówki” w miejscowości Gostwica” cz. I „Remont drogi gminnej „Działy” w miejscowości Rogi” cz. II 25.07.2019

Ogłoszenie

Podegrodzie, 25.07.2019  r.

Znak: DIN-ZA.271.1.9.2019

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n.

Remont drogi rolniczej „Łąki Mrozówki” w miejscowości Gostwica” cz. I

„Remont drogi gminnej „Działy” w miejscowości Rogi” cz. II.

 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym p.n.

Remont drogi rolniczej „Łąki Mrozówki” w miejscowości Gostwica” cz. I

„Remont drogi gminnej „Działy” w miejscowości Rogi” cz. II:

1)    wybrana została oferta nr 1 dla części nr 1:

 

„MIREK” FIRMA PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWA

Stanisław Mirek

z siedzibą Łabowa 254, 33-336 Łabowa

z ceną ofertową: 212.441,00 zł brutto, terminem płatności faktur: 30 dni
oraz udzielonym okresem gwarancji: 72 m-ce

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminu płatności faktur oraz udzielonego terminu płatności faktur oferta otrzymała największą łączną maksymalna sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena
- w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Okres gwarancji – w miesiącach

Łączna ilość punktów

1

„MIREK” FIRMA PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWA

Stanisław Mirek

Łabowa 254

33-336 Łabowa

60

20

20

100

2

„PAWLAK”

Łukasz Pawlak

Łabowa 81

33-336 Łabowa

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2)    wybrana została oferta nr 1 dla części nr 2:

 

„MIREK” FIRMA PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWA

Stanisław Mirek

z siedzibą Łabowa 254, 33-336 Łabowa

z ceną ofertową: 197.084,25 zł brutto, terminem płatności faktur: 30 dni
oraz udzielonym okresem gwarancji: 72 m-ce

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminu płatności faktur oraz udzielonego terminu płatności faktur oferta otrzymała największą łączną maksymalna sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena
- w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Okres gwarancji – w miesiącach

Łączna ilość punktów

1

„MIREK” FIRMA PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWA

Stanisław Mirek

Łabowa 254

33-336 Łabowa

60

20

20

100

2

„PAWLAK”

Łukasz Pawlak

Łabowa 81

33-336 Łabowa

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie