Ogłoszenia o wyborze ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  05-07-2019 | 14:36
data ostatniej modyfikacji:  05-07-2019 | 14:36
data wytworzenia dokumentu:  05-07-2019
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
Remont pomieszczeń przeznaczonych pod Oddział Przedszkolny w budynku Szkoły Podstawowej w Podegrodziu 05.07.2019

Ogłoszenie

Podegrodzie, 05.07.2019 r.

Znak: DIN-ZA.271.1.7.2019     

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n.Remont pomieszczeń przeznaczonych pod Oddział Przedszkolny
w budynku Szkoły Podstawowej w Podegrodziu

 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym p.n. „Remont pomieszczeń przeznaczonych pod Oddział Przedszkolny w budynku Szkoły Podstawowej w Podegrodziu:

1)    wybrana została oferta 3:

 

Zakład Remontowo – Budowlany Wiesław Czop

z siedzibą Podegrodzie 210A, 33-386 Podegrodzie

z ceną ofertową: 99.955,94 zł brutto, terminem płatności: 30 dni
i
udzielonym okresem gwarancji: 72 m-ce

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji oferta otrzymała największą łączną maksymalna sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena
- w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Okres gwarancji – w miesiącach

Łączna ilość punktów

1

F.H.U. KRUCZEK

Wojciech Kruczek

ul. Kołłątaja 18/13

33-300 Nowy Sącz

51,71

20

20

91,71

2

Firma Remontowo – Budowlana Łukasz Woźniak

Królowa Polska 127

33-334 Kamionka Wielka

47,18

20

20

87,18

3

Zakład Remontowo – Budowlany Wiesław Czop

Podegrodzie 210A

33-386 Podegrodzie

60

20

20

100

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie