Ogłoszenia o wyborze ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  16-04-2019 | 08:26
data ostatniej modyfikacji:  16-04-2019 | 08:26
data wytworzenia dokumentu:  16-04-2019
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
„Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2019 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi” 16.04.2019

Ogłoszenie

 

Podegrodzie, 15.04.2019 r.

Znak: DIN-ZA.271.1.3.2019

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2019 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi”.

 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym p.n. Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2019 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi:

1)    wybrana została oferta nr 1:

 

IMBUD Ignacy Śledź

z siedzibą Naszacowice 124, 33-386 Podegrodzie

z ceną ofertową: 276.750,00 , terminem płatności faktury: 30 dni
oraz termin realizacji zamówienia:
30.06.2019 r.

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur i terminem realizacji zamówienia oferta otrzymała maksymalną łączną ilość punktów tj. 100 pkt.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz terminem realizacji zamówienia:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ilość punktów

cena

Ilość punktów

termin płatności faktur

Ilość punktów

termin realizacji robót

Łączna ilość punktów

1

IMBUD Ignacy Śledź

 

Naszacowice 124

33-386 Podegrodzie

60

20

20

100

 

 

««« powrót
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE