Sprawy budowlane

MOJA SPRAWA

 
data publikacji:  14-08-2003 | 14:26
data ostatniej modyfikacji:  12-11-2009 | 11:06
 

KOMUNIKAT - ZAWIADOMIENIE o wszczętym postępowaniu dotyczącym rozbudowy budynku biurowego, budowa stacji paliw płynnych i hurtowni biopaliw z budynkiem obsługi, sklep, restauracja oraz ręcznej myjni samochodowej wraz z infrastrukturą techniczną

nasz znak : BU-7351/3/03 Podegrodzie dnia 14 sierpnia 2oo3 roku

* KOMUNIKAT – ZAWIADOMIENIE *

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. - Dz. U. nr 98/00 – poz. 1071, z póź. zm.) oraz z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2oo1 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62/01 – poz. 627), wprowadzonej w życie art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2oo1 roku – o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100/01 – poz. 1085) Urząd Gminy w Podegrodziu, zawiadamia, że:

z dniem:
14 sierpnia 2oo3 roku

wszczętym na wniosek inwestora:
Firma Handlowo – Usługowa „Gród” Zofia Czop Podegrodzie 302

zmierzającym do wydania:
decyzji o pozwoleniu na budowę

dla przedsięwzięcia :
rozbudowa budynku biurowego, budowa stacji paliw płynnych i hurtowni biopaliw z budynkiem obsługi, sklep, restauracja oraz ręcznej myjni samochodowej wraz z infrastrukturą techniczną

na terenie obejmującym :
istniejącą bazę sprzętowo - administracyjną wnioskodawcy, położoną w Podegrodziu na działkach nr 582/2 i 582/20


W Y J A Ś N I E N I E :
- stacje paliw płynnych są zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko , zgodnie z § 3 , ust. 1 , pkt. 12 , lit. c – rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2oo2 roku w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

- obecnie baza administracyjno - handlowa posiada funkcję usługowo - handlową, a planowany zakres przewiduje poszerzenie działalności o stację i hurtownię paliw wraz ze sklepem i restauracją oraz ręczną myjnią samochodową.
- zgodnie z ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ( obowiązującego w czasie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu ), zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Podegrodzie nr 13/II/2002 z dnia 2 grudnia 2002 roku, teren objęty wnioskiem jest położony w obszarze oznaczonym symbolem P/U - teren przemysłu rolno – spożywczego z dopuszczeniem usług, w związku z czym planowana inwestycja jest zgodna z jego ustaleniami i może być realizowana na wnioskowanym terenie ,
- do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę inwestor dołączył :
- kompletny projekt budowlany inwestycji , raport oddziaływania na środowisko , oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pozytywne opinie dla rozwiązania projektowego planowanego przedsięwzięcia : rzeczoznawcy ds. sanitarno – epidemiologicznych oraz bhp, rzeczoznawcy ds. ppoż.

 POUCZENIE:
Zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą z wnioskiem możne się zapoznać każdy , a także zgłaszać swoje wnioski i uwagi , w terminie do dnia 5 września 2oo3 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie Podegrodzie 248 (I piętro – pok. 27), w godzinach od 7.30 do 15.00 , codziennie z wyjątkiem soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

Ogłaszający: Wójt Gminy Podegrodzie

               Ryszard Marcinek

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie